Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen

256598 20160122 mg 3190 07e2c5 large 1503494875

Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het past ook in de doelstelling van Gent om een klimaatneutrale stad te worden. Dat kan zo’n 140 hectare extra groen opleveren en zo’n 255 hectare bestaand groen kan beschermd worden. Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota en de procesnota van dit RUP goedgekeurd op 31 augustus 2017. Nu volgen een raadpleging, van 18 september tot en met 16 november 2017, en een infomoment, op maandag 9 oktober 2017.

Waarom een RUP Groen?

Behoud van waardevolle groenzones

Elke vierkante meter van het grondgebied Gent kreeg in het verleden een stedenbouwkundige bestemming. Dit kan zowel een gewestplanbestemming zijn als een bestemming in een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

In de wetenschap dat het gewestplan nog in belangrijke mate uit de jaren 70 dateert en dat vele BPA’s voor de jaren 90 werden opgemaakt, is er in de loop van de tijd een zekere spanning ontstaan tussen de stedenbouwkundige bestemming en de ontwikkeling van een aantal waardevolle groenzones. Zo zijn er verschillende bestaande groengebieden op het grondgebied van Gent, waarvoor een ‘harde’ stedenbouwkundige bestemming geldig is, waardoor ze juridisch gezien nog steeds kunnen worden aangesneden om te verharden en/of te bebouwen.

De huidige ruimtelijke visie beoogt echter een optimaal behoud en de bescherming van de groengebieden in Gent, omwille van hun functie als gebruiksgroen (woongroen of wijkpark) of omwille van hun natuur- en ecologische waarde (biologisch waardevol tot biologisch zeer waardevol) en in het kader van een beoogde standstill voor natuur.

Nog steeds verdwijnt er waardevolle open ruimte in functie van harde ontwikkelingen die dikwijls niet omkeerbaar zijn. De Stad Gent wil een actievere rol spelen bij het tegengaan van dergelijke ongewenste evoluties. Vandaar dat het behoud van deze groenwaarden en de eventuele bijkomende kwaliteiten van deze gebieden (erfgoedwaarde, gebruikswaarde, enz.) via het aanpassen van de planologische bestemming en/of stedenbouwkundige voorschriften zo veel mogelijk geregeld moet worden.

 

Ontwikkeling van nieuwe natuur- en bosgebieden en parken

De ruimtelijke visie op het groen in Gent gaat nog veel verder dan het louter behouden van het bestaande. In het groenstructuurplan (goedgekeurd in 2012) is de gewenste groenstructuur vastgelegd. Hierin wordt gekozen voor een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals bosuitbreiding, natuurontwikkeling of nieuwe parken. Veel van deze ontwikkelingen zijn echter nu niet of moeilijk mogelijk omwille van hun stedenbouwkundige bestemming. In het groenstructuurplan is dan ook de opmaak van een thematisch RUP groen als actie opgenomen, zodat de planologische bestemming van een aantal groengebieden in overeenstemming kan worden gebracht met de bestaande groenstructuur én de gewenste ruimtelijke visie op groen in Gent kan gerealiseerd worden.

 

Klimaatrobuuste stad

Daarnaast heeft de Stad haar Klimaatadaptatieplan (2016-2019) dat focust op het aanpassen van de stedelijke omgeving aan klimaatverandering, door in te zetten op groen en water, ontharding, water vasthouden en infiltreren. De impact van de stad op het klimaat moet worden gereduceerd met als ultieme doelstelling een klimaatneutrale stad. Eén van de vijf pakketten van maatregelen om dit doel te bereiken, is 'Groene ruimten en bossen aanleggen in en rond de stad'.

'Verschillende wetenschappelijke en academische studies tonen aan dat een groene omgeving bijdraagt tot een beter welzijn en een betere gezondheid. Met het RUP Groen wil het stadsbestuur de aanwezige open ruimte in Gent zo veel als mogelijk behouden en kwalitatief opwaarderen. De Stad maakt het RUP Groen dan ook op om de bestaande groengebieden planologisch te beschermen, zodat wordt vermeden dat bestaande parken, bossen of natuurgebieden verdwijnen in functie van bebouwing. En om de ontwikkeling van nieuwe groengebieden van de gewenste groenstructuur te ondersteunen en planologisch mogelijk te maken.Met dit RUP Groen zal Gent zo een nog aangenamere stad worden.'

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Voor de uitvoering van deze laatste categorie kan het mogelijk zijn dat de Stad Gent een aantal gronden verwerft of een verwervingssubsidie geeft aan erkende natuurverenigingen. Als private eigenaars het bestaande groengebied willen verkopen, dan kan de Stad een beroep doen op het recht van voorkoop, om op die manier de bestaande natuur- of bosgebieden op een gepaste manier te beheren.

Situering van de deelgebieden

Omdat het hier om een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat, heeft het ook geen aaneengesloten plangebied. De onderdelen zijn verspreid over het hele grondgebied van Gent. ‘Groen’ vormt het gemeenschappelijke element. Dit betekent dan ook dat de deelgebieden in het dense stedelijke gebied een andere schaal hebben dan de deelgebieden in het buitengebied.

'In totaal telt het RUP Groen een 100-tal deelgebieden. Circa 255 hectare is bestaand groen dat planologisch wordt beschermd. Bijvoorbeeld een bestaand park dat volgens het gewestplan bestemd is als woongebied wordt via dit RUP herbestemd naar parkgebied. De gebieden krijgen naargelang de bestaande toestand, hun biologische waarde en hun 'potenties' een herbestemming naar park, natuur of bos. Daarnaast heeft het RUP Groen ook de doelstelling om circa 140 ha bijkomende natuur of bos planologisch mogelijk te maken en hieraan ook een uitvoering te koppelen.'

Rudy Coddens, schepen van Openbaar Groen

Timing van de RUP-procedure

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen. Het RUP Groen valt binnen de nieuwe procedure voor RUP’s, zoals voorzien in het decreet van de Vlaamse overheid van 1 juli 2016 dat in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte van de vroegere procedure is dat de opmaak van het RUP en de MER-screening geïntegreerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota en de procesnota van het RUP goedgekeurd op 31 augustus 2017. De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en de resultaten van effectenstudies op de omgeving (MER-screening). De procesnota omschrijft het planningsproces en geeft aan op welke manier verder advies zal worden ingewonnen, hoe de eigenaars zullen geïnformeerd en betrokken worden en hoe het verder overleg met andere actoren zal verlopen. Dit is een 'evolutief' document.

Het stadsbestuur wil onder meer graag de mening van de buurtbewoners, landbouwers en betrokken eigenaars over de startnota van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarom volgen een raadpleging, van 18 september 2017 tot en met 16 november 2017, en een informatiemoment op maandag 9 oktober 2017 over de start- en procesnota. Iedereen kan in deze periode van 60 dagen opmerkingen en suggesties indienen. Op dit moment wordt ook advies ingewonnen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de Vlaamse en provinciale administraties. De adviezen en inspraakacties worden verwerkt in een scopingsnota.

De stadsdiensten maken daarna het voorontwerp van het RUP, dat moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

Daarna vragen de stadsdiensten aan een aantal administratieve diensten een tweede maal advies over het plan, o.a. aan de GECORO, aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.

De stadsdiensten maken het ontwerp, dat voorlopig vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Dan volgt een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp-RUP.

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en geeft hierop een advies aan de gemeenteraad.

De stadsdiensten maken het eindontwerp, dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad.

Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Als alles volgens planning verloopt, is het RUP van kracht in september 2019.

 

Vanaf de goedkeuring geldt het ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk en moet met de voorschriften rekening worden gehouden bij een vergunningsaanvraag.

Infomoment en raadpleging

Het stadsbestuur wil graag de mening van de bevolking over het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. Van maandag 18 september 2017 tot en met donderdag 16 november 2017 loopt er een raadpleging. Tijdens die periode kan iedereen opmerkingen indienen. Dat kan enkel op volgende drie manieren:

 1. Door een aangetekende brief  te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
 2. door een mail te sturen naar bouwen@stad.gent
 3. Door opmerkingen of suggesties af te geven bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein (gegevens zie hieronder), tegen ontvangstbewijs.

 

De Stad Gent licht de plannen toe tijdens een infomoment op maandag 9 oktober 2017, van 19u30 tot 21u30 in de polyvalente zaal van de Freinetmiddenschool, Offerlaan 1, 9000 Gent.

 

De eigenaars van de betrokken percelen krijgen vooraf ook de mogelijkheid tot een gesprek en zullen hierover een brief ontvangen.

Informatie over het RUP Groen

Meer informatie op de website van de Stad Gent: www.stad.gent (zoek op RUP Groen).

De bevolking kan de documenten tijdens de periode van het openbaar onderzoek ook inkijken bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, e-mail bouwen@stad.gent.

Het Loket is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag ook op afspraak tussen 16.30 en 19 uur.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square sven taeldeman

  De heer Sven Taeldeman

  Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  De heer Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.