Gent presenteert budget in evenwicht

En kan 20 miljoen euro vrijmaken voor de aanpak van nieuwe maatschappelijke uitdagingen

228127 balans d6079c original 1477388324

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorbije dagen het begrotingswerk voor 2017 en de daarop volgende jaren afgerond. In december kan een meerjarenplan in evenwicht aan de gemeenteraad worden voorgelegd tot en met 2020, een jaar verder dan verplicht is volgens het decreet.

 

De budgetbesprekingen konden verlopen in omstandigheden die de laatste jaren zeldzaam waren. Het ging er deze keer immers niet om bijkomende besparingen te vinden. Dankzij een volgehouden streng financieel beleid, en ook door een aantal externe factoren zoals de blijvende lage rente, kon er voor de laatste twee jaar van de legislatuur niet minder dan 20 miljoen euro worden vrijgemaakt voor de aanpak van enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

De meest opvallende maatregel is ongetwijfeld de uitbreiding van het politiekader met niet minder dan 30 inspecteurs. In 2017 worden er tien bijkomende politiemensen aangeworven, en in 2018 nog eens 20. Daarnaast worden ook drie coaches ingezet om mensen voor te bereiden op de toelatingsexamens. Het Gentse politiekorps zal in de toekomst een betere afspiegeling vormen van onze bevolking.

 

Ook voor het preventieve luik worden bijkomende middelen uitgetrokken, onder andere door uitbreiding van het project buurtstewards, de aanwerving van een overlastcoördinator en bijkomende medewerkers voor de bestrijding van sluikstorten. Ook voor 'minder hinder' worden maar liefst negen bijkomende mensen aangeworven.

 

Als antwoord op het steeds stijgende aantal kinderen en jongeren, werft de Stad Gent extra kinderverzorgers en 3,5 VTE brugfiguren voor de scholen aan, en start er een haalbaarheidsstudie voor het oprichten van een 'Huis van de Jeugd' in het complex Baudelohof. Ook voor het realiseren van de randvoorwaarden bij de invoering van het circulatieplan in april 2017 (P+R, shuttles, inrichting openbaar domein) werden extra budgetten vrijgemaakt, evenals voor het complementair lokaal kunstenbeleid.

De rood-groen-blauwe coalitie kiest er dus duidelijk voor om prioriteit te geven aan de bestrijding van overlast en het aanpakken van samenlevingsproblemen. De stad groeit, zowel qua inwoners, studenten als bezoekers. Ook de migratiedruk is de voorbije jaren fors toegenomen.

Al die evoluties in de stad leiden tot een aantal uitdagingen, en ja, ook tot problemen. De toekomst van de stad zal dan ook voor een belangrijk deel bepaald worden door de manier waarop het stadsbestuur met die uitdagingen omgaat, hoe het die ombuigt tot kansen, maar ook door de manier waarop Gent de problemen kordaat kan en wil aanpakken.

 

De duidelijke keuze die deze coalitie maakt om de beschikbare ruimte in het budget in de eerste plaats aan te wenden voor het oplossen van de reële samenlevingsproblemen, is dan ook niet neutraal, integendeel. Het Gentse stadsbestuur blijft kiezen voor een open en tolerante samenleving, maar ook voor een kordate aanpak van de problemen, preventief én repressief.

 

Dat het stadsbestuur die keuze überhaupt kan maken, en toch een budget in evenwicht kan presenteren tot ver in de volgende legislatuur, is het gevolg van een volgehouden strak financieel beleid. In deze tijden extra budgettaire ruimte creëren, zonder de belastingen te verhogen, is zeldzaam in de Belgische politiek.

Meer nog. Het meerjarenplan voorziet ook voor de volgende legislatuur in bijna een half miljard investeringsruimte, een investeringstempo dat we intussen al een kwarteeuw volhouden, met zichtbaar resultaat. Ook de budgettaire gevolgen van de federale taxshift, die aanleiding geeft tot een vermindering van de Gentse personenbelasting met niet minder dan 10%, goed voor 8,5 miljoen euro (of 33 euro per Gentenaar van 0 tot 106 jaar), is verwerkt in deze cijfers.

Het meerjarenplan 2017-2020 toont aan dat Gent een jaarlijks structureel overschot van niet minder dan 30 miljoen euro genereert op de exploitatie, zeg maar het jaarlijkse huishoudbudget. Dit overschot wordt aangewend voor een ambitieus investeringsprogramma. Investeringen in wegen, pleinen en parken. In scholen, buurtcentra en historische monumenten. In een aantrekkelijke binnenstad met bloeiende handelszaken. In nieuwe bedrijventerreinen, met veel ruimte voor de nieuwe, creatieve economie. In dienstverlening naar de bevolking. In sport en in cultuur.

 

Intussen blijft ook de schuldgraad onder controle, en zijn de pensioenen van de medewerkers van Stad, OCMW en het AZ Jan Palfijn voor de komende 30 jaar veilig gesteld.

 

In de laatste twee jaar van deze legislatuur zal dit college dus de acute problemen aanpakken, verder ambitieus en duurzaam investeren, en dit alles zonder de factuur door te schuiven naar huidige of toekomstige generaties Gentenaars.

Informatie en bevoegd

  • Medium square 20140421 av schepen peeters

    De heer Christophe Peeters

    Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.