Radicalisering: toestand momenteel onder controle in Gent

227383 rad e8d43b large 1476702002

In de Gentse gemeenteraadscommissie Algemene Zaken van 17 oktober 2016 werd het project ‘Radicalisering in de Kering’ (gestart in de eerste helft van 2015) geëvalueerd. Het Team Radicalisering (begin 2016) werkt momenteel aan preventieve acties, vooral voor scholen en eerstelijnsmedewerkers. Het Kernteam Radicalisering ondersteunt en begeleidt individuen en hun omgeving die vastzitten in een radicaliseringsproces. Het besprak tot vandaag 24 dossiers. De voorzichtige conclusie is dat de toestand momenteel onder controle is in Gent.

In de eerste helft van 2015 is het project ‘Radicalisering in de Kering’ voorbereid binnen het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid. De initiële werkgroep stelde een kader- en visietekst op en er vond een brede verkenningsronde bij sleutelfiguren plaats.

Vervolgens startte het Team Radicalisering (TRiK) effectief op begin 2016. Het team werkt momenteel heel wat preventieve acties uit:

1.      sensibilisering van een aantal actoren uit verschillende sectoren,

2.      de realisatie van een digitale pagina stad.gent/radicalisering waar onderwijsmedewerkers en eerstelijnwerkers meer informatie vinden over radicalisering en hoe men best omgaat met vermoedens ervan

3.      het organiseren van debat en samenwerking, zowel binnen de sectoren als sectoroverstijgend

4.      de realisatie van een aanspreekpunt voor scholen en eerstelijnswerkers bij bezorgdheden

5.      een vormingsaanbod rond radicalisering ter ondersteuning van professionals en vrijwilligers uit verschillende sectoren en middenveldorganisaties.

Begeleiding voor individuen in radicaliseringsproces en hun omgeving

Daarnaast heeft het TRiK een curatieve functie. Het team voorziet ondersteuning en begeleiding voor individuen die vastzitten in een radicaliseringsproces en hun omgeving. Hiertoe is het Kernteam Radicalisering opgericht in januari 2016. Dat Kernteam wordt voorgezeten door het kabinet van de burgemeester. Het TRiK, OCMW, het Onderwijscentrum, politie en parket zijn de partners in dit Kernteam.

Het 'protocol casemanagement' legt de spelregels voor samenwerking en informatie-uitwisseling binnen het Kernteam vast. Het TRiK heeft geen informatie over dossiers die politie, veiligheidsdiensten en parket behandelen en waarbij het geheim van het onderzoek speelt. Het TRiK behandelt dossiers die de partners ter bespreking voorleggen op het Kernteam. Na voorlegging van een dossier kijken alle partners na of een betrokkene bij hen bekend is en ze vullen de noodzakelijke informatie aan. Hierna spreken de partners af of ze het dossier afsluiten, of er verder onderzoek nodig is, of dat het (zorg)netwerk geactiveerd moet worden in het kader van verdere begeleiding.

De casemanager van het TRiK staat in voor de uitvoering van de maatregelen die door het Kernteam genomen werden. De casemanager is de verbindingsfiguur tussen alle actoren betrokken bij de casus en koppelt terug aan het Kernteam.

Voorzichtige conclusie: toestand momenteel onder controle

Op heden is het Kernteam 10 keer samengekomen en heeft het 24 dossiers besproken. Het gaat om 24 heel diverse gevallen: zowel mannen als vrouwen, minderjarigen en meerderjarigen, personen met en zonder migratieachtergrond. Op basis van de besprekingen en een inschatting van de toestand op het terrein kan voorzichtig geconcludeerd worden dat die toestand momenteel onder controle is.

Dat betekent echter niet dat er geen nood is aan blijvende prioritaire aandacht hiervoor. Radicalisering en polarisatie zijn complexe en actuele fenomenen en het is belangrijk de vinger aan de pols te houden. Na negen maanden werking blijkt de Gentse aanpak gedragen: de aanpak getuigt van een doorgedreven expertise en levert de gewenste resultaten op. Het TRiK neemt momenteel volop zijn taak op als lokaal aanspreekpunt voor bezorgdheden, en heeft een uitgebreid en gevarieerd vormingsaanbod uitgewerkt dat inspeelt op de vele vragen die leven omtrent radicalisering en polarisering.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20150311 av burgemeester daniel termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.