Jaarcijfers 2016: criminaliteit in Gent daalt verder

238886 politielint 3a5ce1 original 1489058882

Voor het derde jaar op rij is de geregistreerde criminaliteit in Gent gedaald. Vooral de woninginbraken, gauwdiefstallen en diefstallen met geweld daalden in 2016, net zoals het aantal auto- en motordiefstallen. Ook het aantal fietsdiefstallen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Anderzijds krijgen vooral heel wat weggebruikers een slecht rapport: ondanks de hoge pakkans - en het risico op heel wat menselijk leed na een ongeval - passen die hun gedrag niet aan. De Politie Gent blijft daarom hard inzetten op verkeersveiligheid, want elk ongeval is er een te veel.

Context van de cijfers

De interpretatie van de cijfers moet zoals steeds met de nodige omzichtigheid gebeuren. De cijfers zijn een weergave van vastgestelde en geregistreerde feiten, factoren zoals aangiftebereidheid en de keuze van prioritaire fenomenen door de politie spelen daarin een belangrijke rol.

Criminaliteit daalt

Het aantal strafbare feiten daalde van 29.135 in 2015 naar 28.986 feiten in 2016. Dat is een daling van 149 feiten of 0,5%. Na een daling van 1,4% in 2014 en een daling van 6% in 2015, kenden de criminaliteitscijfers in 2016 voor het derde jaar op rij een daling.

Minder woninginbraken

De woninginbraken daalden drie jaar na elkaar. In 2016 daalde het aantal woninginbraken van 1.899 naar 1.697 feiten, een daling van 202 feiten of 11%. Het aantal pogingen tot woninginbraak daalde zelfs nog sterker: van 777 pogingen in 2015 naar 644 feiten in 2016. Dat is een daling van 133 feiten of 17%. In 2016 werden 141 daders gevat en 98 feiten opgehelderd. 

 

Gezien de grote emotionele impact van inbraken op slachtoffers, is de Gentse politie tevreden met die resultaten. De positieve evolutie is deels te danken aan de inspanningen van het politiekorps, dat zowel preventief als repressief maximaal inzette op de aanpak van het fenomeen. Ook de inwoners zelf droegen hun steentje bij: preventietips worden steeds meer en beter in acht genomen en alerte burgers bellen sneller naar 101 om verdachte handelingen te melden. Dat is een uitstekende evolutie.

Minder voertuigen gestolen

Het aantal autodiefstallen daalde van 131 feiten in 2015 naar 94 feiten in 2016 – een forse daling van 37 feiten of 28%. Vermoedelijk zijn de inspanningen van autoconstructeurs om auto’s steeds beter te beveiligen daar niet vreemd aan. Het aantal motordiefstallen daalde met maar liefst 43% - van 30 feiten in 2015 naar 17 feiten in 2016. Er werden ook minder bromfietsdiefstallen geregistreerd – een lichte daling van 9 feiten of 6%.

Na een stijging in 2015, daalde het aantal fietsdiefstallen in 2016 met 3% - van 2.185 feiten in 2015 naar 2.120 feiten in 2016. De Gentse politie kon minder daders vatten maar vatte beduidend meer helers in 2016: 76, dat zijn er 28 (58%) meer dan in 2015. Het toont aan dat de politie meer greep krijgt op de georganiseerde fietsdieven.

Om het in de toekomst nog beter te doen, heeft de Gentse politie plannen om fietsen makkelijker traceerbaar te maken met ingebouwde chips. Toch benadrukt de politie dat de hulp van de burger ook nodig blijft. Burgers wordt gevraagd om hun fiets te registreren, een goed fietsslot te gebruiken en aangifte te doen wanneer een fiets gestolen wordt.

Meer autokraken, maar ook meer daders gevat

Het aantal autokraken is gestegen: van 1.416 feiten in 2015 naar 1.571 feiten in 2016 – een stijging van 155 feiten of 11%. In 2016 werden echter beduidend meer daders gevat. In 2015 waren dat er 59, in 2016 76 – dat zijn er 17 (29%) meer. Autokrakers zijn meestal personen die snel geld nodig hebben, bijvoorbeeld om drugs te kopen. Bij de aanpak van autokraken blijft de preventieboodschap ‘Geen buit, geen dief’ belangrijk. Een jas die zichtbaar is op de achterbank is vaak al genoeg voor een potentiële autokraker om de autoruit in te gooien.

Status quo drugproblematiek

De drugdelicten kenden in 2016 eerder een status quo: van 2.852 feiten in 2015 naar 2.824 feiten in 2016, een daling van 28 feiten of 1%. Vooral het bezit en gebruik zijn gedaald: van 2.555 naar 2.520 feiten – een daling van 54 feiten of 1,5%. Drughandel bleef min of meer gelijk – van 219 feiten in 2015 naar 217 feiten in 2016. In 2016 werden 282 daders van drughandel gevat – dat zijn er 7 meer dan in 2015.

De recente versterking en uitbreiding van het Team Drugs leidde tot een efficiëntere onderzoekscapaciteit. Zo kon het team in 2016 meer dan ooit verschillende bendes en grote netwerken oprollen.

Minder gauwdiefstallen en diefstallen met geweld

Het aantal gauwdiefstallen daalde fors met 360 feiten of 36% – van 1.006 naar 646 feiten. Dankzij betere nationale en internationale samenwerkingen heeft de Gentse politie meer impact op de professionele gauwdieven. Op basis van een vlotte en adequate informatie-uitwisseling kunnen de betreffende gerechtelijke dossiers beter onderbouwd worden.

Het aantal diefstallen met geweld is licht gedaald. In 2015 registreerde men 496 feiten, in 2016 466 feiten – een daling van 30 feiten of 6%. De daling is vooral te danken aan het lagere aantal diefstallen met geweld zonder wapen. Dat aantal daalde van 431 naar 396 feiten – een daling van 35 feiten of 8%. Daarentegen steeg het aantal diefstallen waarbij men gebruik maakte van een wapen van 65 naar 70 feiten, een stijging van 5 feiten of 8%.

Ondanks de daling van het aantal feiten konden meer daders van diefstallen met geweld gevat worden: van 140 in 2015 naar 156 in 2016.

In 2016 deden zich in Gent echter een aantal zware gevallen van diefstal met geweld voor.

"We betreuren die feiten – meer nog, ze verontrusten ons. Daarom willen we ook in de toekomst sterk aanwezig blijven in het straatbeeld. Hoe meer blauw op straat (anoniem of duidelijk zichtbaar), hoe meer kans dat we – op het moment van een incident of feit – dicht in de buurt zijn en hoe sneller we ter plaatse zijn en kunnen ingrijpen."

Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent

Opgelet voor oplichting via internet

Het aantal bedrogmisdrijven steeg licht met 36 feiten of 3%, van 1.077 feiten in 2015 naar 1.113 feiten in 2016. Deze stijging is echter vooral te wijten aan de stijging van het aantal feiten van oplichting via internet – van 398 feiten in 2015 naar 430 feiten in 2016, goed voor een stijging van 32 feiten of 8%. De Gentse Politie wil dan ook de tip geven om steeds het gezond verstand te gebruiken. Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal ook effectief niet waar.

Zedendelicten: 'Zorgcentrum na Seksueel Geweld' (UZ Gent) op komst

Het aantal zedendelicten bleef met 316 feiten in 2015 en 313 feiten in 2016 min of meer gelijk. Het aantal aanrandingen en verkrachtingen kende een lichte stijging. In 2015 registreerde men 75 verkrachtingen – in 2016 waren dat er 82. Het aantal aanrandingen ging van 112 in 2015 naar 114 in 2016.

"Dergelijke zware feiten hebben een erg grote, emotionele impact op de slachtoffers. Zij hebben dan ook vaak niet de moed om naar een politiekantoor te gaan en daar aan de onthaalbalie aan te schuiven. Daarom kijken we uit naar het initiatief van de UGent om binnen het UZ Gent een Zorgcentrum na Seksueel Geweld op te richten. Daar zullen slachtoffers van een seksueel misdrijf meteen in het ziekenhuis aangifte kunnen doen. Zo vermijdt men de spreekwoordelijke drempel om naar het politiekantoor te gaan – dit zal de aangiftebereidheid alleen maar ten goede komen."

Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent

Meer slagen en verwondingen en intrafamiliaal geweld

Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit steeg met 4%, van 2.490 feiten naar 2.591. Hiervoor is vooral het aantal feiten van slagen en verwondingen verantwoordelijk. Dat is gestegen van 2.101 feiten in 2015 naar 2.186 feiten in 2016 – een stijging van 85 feiten of 4%.

Het intrafamiliaal geweld steeg van 1.778 feiten in 2015 naar 1.852 feiten in 2016 – een stijging van 74 feiten of 4%. Binnen het intrafamiliaal geweld worden vooral feiten van geweld binnen het koppel genoteerd. Dat aantal feiten steeg van 1.421 naar 1.438 – een lichte stijging van 17 feiten of 1%. Fysiek en psychisch geweld binnen het koppel daalde, seksueel en economisch geweld binnen het koppel steeg daarentegen.

Minder GAS-registraties

GAS-registraties gebeuren niet alleen door de politie maar ook door de Gemeenschapswachten van de Stad Gent. De cijfers die opgenomen zijn, omvatten enkel de politionele vaststellingen van niet-verkeersfeiten. In 2016 tekende de Gentse politie 4.314 GAS-registraties op, in 2015 waren dat er 5.067 – een daling van 753 registraties of 15%.

Vooral het aantal registraties van wildplassen daalde: met 220 registraties of 14% - van 1.595 in 2015 naar 1.375 in 2016. Zelfs in de maand juli (dus tijdens de Gentse Feesten) waren er minder vaststellingen van wildplassen. Het aantal registraties van nachtrumoer steeg van 469 naar 478 – een lichte stijging van 9 registraties of 2%.

Het aantal registraties van sluikstorten door particulieren steeg van 223 feiten in 2015 naar 315 feiten in 2016 – een stijging van 92 feiten of 41%. In 2016 konden 188 daders geïdentificeerd worden. 141 daders konden geïdentificeerd worden na het doorzoeken van het betreffende sluikstort. 34 daders werden herkend tijdens camera-observaties, 13 daders werden op heterdaad betrapt tijdens anonieme observatie-acties zonder camera.

De Gentse politie wil ineens ook de sterke samenwerking met de Gemeenschapswacht benadrukken. Ook zij behaalden mooie resultaten in het sluikstortdossier – in 2016 werden maar liefst 312 bestuurlijke verslagen voor sluikstorten opgemaakt.

"Binnenkort kunnen we wellicht camera’s over de hele stad inzetten in de strijd tegen sluikstorten: we gaan dat voorstel (dat eerder al in de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken werd besproken) zo snel mogelijk aan de gemeenteraad voorleggen. Op dit moment is het gebruik van die camera’s beperkt tot een aantal strikt afgebakende zones. Met de inzet van mobiele camera’s over het volledige Gentse grondgebied hopen we op eenzelfde succesverhaal als bij de aanpak van snelheidsovertredingen door onder andere het gekende Lidar-toestel."

Daniël Termont, burgemeester

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid als prioriteit

Elk verkeersongeval is er een te veel – daarom blijft de Gentse politie maximaal inzetten op verkeersveiligheid. In 2016 leverde het korps erg hoge inspanningen op het vlak van verkeersacties en -controles. De politie richtte zich hierbij op uiteenlopende inbreuken, maar focuste vooral op 'voor ongevallen gevoelige' locaties. Uiteraard: hoe meer er gecontroleerd wordt, hoe meer inbreuken geregistreerd worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowat alle 'grote' verkeersinbreuken stegen in 2016 en de weggebruikers een slecht rapport kregen.

Slecht rapport voor de weggebruikers

Het aantal vaststellingen van het niet-dragen van de gordel is gestegen van 2.251 feiten in 2015 naar 2.546 feiten in 2016. Dat is een stijging van 295 feiten of 13%. Het aantal vaststellingen van gsm'en achter het stuur steeg met 472 feiten of 23,5% – van 2.011 feiten in 2015 naar 2.483 in 2016. Het aantal parkeerovertredingen is sterk gestegen van 27.615 naar 33.827 – dat is een stijging van 6.212 inbreuken of 22,5%. In dat kader moeten de regelmatige en gerichte parkeeroverlastacties een eervolle vermelding krijgen. In 2016 werd ook meer onder invloed van alcohol gereden. In 2015 werden 608 inbreuken vastgesteld, in 2016 waren dat er 847 – een stijging van 239 inbreuken of 39%.

Hardrijders nog meer in het vizier

Het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen steeg van 82.444 overtredingen in 2015 naar 103.771 feiten in 2016 – goed voor een stijging van 26%. Die sterke stijging is volledig te danken aan de onbemande camera’s. Zij stelden in 2016 72.564 overtredingen vast. In 2015 waren er dat 49.086. Dat is een forse stijging van 23.478 vaststellingen of 48%. De sterke stijging van het aantal vaststellingen 'onbemande camera’ is vooral voor rekening van de Lidar. De superflitspaal van de Gentse politie registreerde in 2016 in zijn eentje maar liefst 36.374 snelheidsovertredingen – zowat de helft van alle vaststellingen met onbemande camera.

"Ook in 2017 willen we hardrijders en andere verkeersovertredingen verder bestrijden. Daarbij zullen we ons vooral richten op de ongeval-gevoelige plaatsen, en moderne technieken en middelen inzetten. Zo nemen we in de nabije toekomst NK7’s, nieuwe snelheidstoestellen, in gebruik. Het zijn een soort mini-Lidars: kleiner van formaat en daardoor makkelijker hanteerbaar en inzetbaar dan onze superflitspaal. Met deze NK7’s zullen we nu ook snelheidscontroles kunnen uitvoeren waar dat tot nu toe met de Lidar niet mogelijk was – in het bijzonder op de ongeval-gevoelige plaatsen. De laagvliegers die onze stad onveilig maken zijn gewaarschuwd."

Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent

En toch nog meer verkeersongevallen ...

Weggebruikers zijn vaak boos op de politie omdat ze een pv in de bus krijgen of een boete moeten betalen. Het grote aantal verkeersacties en –controles verhoogt de pakkans in Gent aanzienlijk.

"Toch houden heel wat weggebruikers daar geen rekening mee en passen ze hun gedrag in het verkeer niet aan. Dat blijkt uit de ongevallencijfers. We hopen dan ook echt op een mentaliteitswijziging. Onze boodschap is duidelijk: denk aan het menselijke leed dat je kan aanrichten als je te snel rijdt en haal de voet van het gaspedaal in de stad."

Daniël Termont, burgemeester

Het totaal aantal geregistreerde verkeersongevallen steeg in 2016 met 50 feiten of 1% - van 5.357 naar 5.407 feiten. De lichte stijging van 1 % geldt zowel voor de geregistreerde ongevallen met stoffelijke schade als voor de geregistreerde ongevallen met lichamelijk letsel. Het aantal ongevallen met stoffelijke schade steeg van 3.966 in 2015 naar 4.002 in 2016. Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel steeg met 14 feiten – van 1.391 naar 1.405.

De ongevallen met vlucht stegen van 2.464 feiten in 2015 naar 2.620 in 2016 – een stijging van 156 feiten of 6%. In 2016 vielen 5 verkeersdoden. Onder de slachtoffers bevonden zich 1 voetganger, twee motorrijders en 2 autobestuurders.

Samenwerking als sleutel tot succes

Terugkijkend op de voorbije jaren spreekt de Gentse politie zonder blozen van een positieve evolutie. Het succes is het resultaat van (onder andere) de efficiënte inzet van de beschikbare politiecapaciteit, de strategische aanpak van diverse fenomenen, de goed werkende basis van de Wijk- en Interventiedienst, de doordachte conceptualisering van acties door de Verkeersdienst, de gespecialiseerde competenties van de Lokale Recherchedienst en het gedreven enthousiasme van de 'STROP-ers' (Samen Tegen Rondtrekkers en OverlastPlegers) en het Overlastteam.

"We willen de positieve evoluties uiteraard graag verderzetten, maar we kunnen dat niet alleen. We rekenen daarvoor op de medewerking van heel wat externe partners én van de burgers zelf. Samen kunnen we de criminaliteit en onveiligheid nóg verder doen dalen!"

Daniël Termont, burgemeester

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.