Gent bundelt krachten voor woonbeleid

259783 huis 4a4e6b large 1506674610

Om de vele uitdagingen op het vlak van woonbeleid in Gent aan te gaan, wordt een taskforce Wonen opgericht. Het Gentse stadsbestuur neemt de regie in handen en zal in samenspraak met het middenveld en de private sector acties uitwerken die moeten zorgen voor meer betaalbare en kwalitatieve woningen.

Veel uitdagingen op vlak van wonen

Gent is een fantastische stad om te wonen, en dat is er aan te zien. De bevolking groeit jaar na jaar, studenten ontdekken de stad, Gent  is aantrekkelijk. Dit succes heeft ertoe bijgedragen dat kwaliteitsvol wonen duur geworden is in de stad. Er wordt weliswaar veel bijgebouwd (gemiddeld 900 wooneenheden per jaar), maar de helft van de Gentse huishoudens bestaat uit slechts één volwassene. Veel eenoudergezinnen hebben het heel moeilijk, er zijn enorm grote verhuisbewegingen en de wachtlijsten voor sociale huisvesting zijn lang.  Gent lééft, maar staat ook voor veel uitdagingen op vlak van wonen.

Krapte op de woningmarkt

Er zijn de voorbije jaren tal van acties ondernomen om wonen in Gent kwaliteitsvol, betaalbaar en bereikbaar voor iedereen te maken. Die acties bleven niet zonder resultaat, maar door een blijvende bevolkingsgroei en gezinsverdunning is wonen nog steeds een thema waar de uitdagingen groot blijven. Ondanks de vele inspanningen van de voorbije jaren is er een krapte op de woningmarkt en is het zeker in de onderste segmenten van de woningmarkt moeilijk om een betaalbare én kwalitatieve woning te vinden.

Taskforce wonen

Daarom zal schepen Sven Taeldeman, bevoegd voor Wonen, in samenspraak met het voltallig college van burgemeester en schepenen, een taskforce wonen oprichten die met gebundelde krachten acties zal opzetten die inspelen op de (soms zeer acute) woonnoden in de stad. De taskforce zal hiertoe werk maken van acties op korte, middellange en lange termijn.

Meer kwalitatieve en betaalbare woningen voor mensen in onderste segmenten woonmarkt

Bijzondere aandacht zal hierbij gaan naar het vastleggen van structurele maatregelen om meer kwalitatieve en betaalbare woningen te voorzien voor mensen in de onderste segmenten van de woonmarkt. Alle betrokken actoren worden opgeroepen om hiertoe een versnelling hoger te schakelen. Het is de bedoeling om tot voorstellen te komen die zorgen voor een aanbodverruiming.

Coördinerende, geïntegreerde aanpak

Een coördinerende, geïntegreerde aanpak is nodig, want de woonproblematiek is erg complex en beleids-en bevoegdheidsoverschrijdend. De taskforce brengt daartoe niet alleen de belangrijkste betrokken politieke verantwoordelijken en alle betrokken ambtelijke diensten van Groep Gent samen, maar rekent ook op de private sector (bouwcoöperaties, vastgoedinvesteerders, ...), de sociale woonactoren en het middenveld (o.a. Huurdersbond, Samenlevingsopbouw Gent vzw, CAW Oost-Vlaanderen, Samenhuizen Gent vzw, Vzw Jong, armoedeverenigingen, ...).

Middenveld en private sector belangrijke partners

Middenveld en private sector zijn belangrijke partners in de taskforce wonen. Als barometer voor wat leeft, als inspirator én als mede-uitvoerder van oplossingen. De organisatie van de taskforce zal gestoeld zijn op kansen die ontstaan door dialoog.

'Betrokken (ervarings)deskundigen, partners en organisaties met heel verschillende achtergronden en expertises zullen elkaar door de taskforce sneller vinden. We willen maatregelen, die nu verspreid zitten over verschillende beleidsdomeinen, beter bundelen. Zo vermijden we parallelle sporen. De ambitie is om gezamenlijk duidelijke doelstellingen te realiseren, gebaseerd op een breed draagvlak.'

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen. 

Eerste bijeenkomst in december

De komende weken worden er bilaterale gesprekken gevoerd ter voorbereiding van de eerste open vergadering van de taskforce. De eerste bijeenkomst is in december 2017 gepland. In samenspraak met alle deelnemers zal dan een concrete agenda, planning en timing opgesteld worden.

Schepen Taeldeman zal de taskforce voorzitten. De dagelijkse coördinatie van de dienst-en bevoegdheidsoverschrijdende taskforce komt te liggen bij Hilde Reynvoet en Hans Bodyn. Hilde Reynvoet is directeur van de Dienst Wonen, Hans Bodyn zal zijn ervaring als coördinator bij de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen gebruiken om een trekkende brugfunctie te vervullen bij de taskforce.

'Een geïntegreerde en gefaseerde aanpak moet zowel acute problemen aanpakken als langetermijnoplossingen bieden. Vanuit het lokale niveau zetten we hiervoor alle zeilen bij en nemen we onze verantwoordelijkheid op. Maar ondersteuning vanuit hogere overheden zal echter ook cruciaal zijn, bijvoorbeeld aangaande de financiering van sociale woningen. Hoe dan ook is dit het startschot om op lokaal niveau meer dan ooit álle krachten in onze stad te bundelen om meer antwoorden te bieden op de woonnoden in Gent.'

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Informatie

Bevoegd

  • Medium square sven taeldeman

    De heer Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.