Stad Gent maakt werk van de ‘City of People’

267073 city%20of%20people 4ecb5d original 1512720687

De Stad Gent maakt middelen vrij voor een cocreatietraject, om innovatieve oplossingen te zoeken voor de complexe maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst van de stad. Participatie en co-creatie (van/met burgers, verenigingen, bedrijven, kennisinstellingen, enzovoort) staan daarbij centraal. Een eerste pilootproject rond ‘vermaatschappelijking van de zorg’ zal starten begin 2018. Het college van burgemeester en schepenen trok op donderdag 7 december 2017 alvast 250.000 euro uit voor dit traject en legt dit voor aan de gemeenteraad.

In Gent leven we ondertussen met bijna 260.000 inwoners. Daarbij tellen we nog 74.000 studenten en 95.000 Gent-gebruikers (zoals mensen die in Gent werken maar er niet wonen). Die aantallen blijven ieder jaar groeien en dat levert heel wat ideeën én uitdagingen voor de toekomst van de stad.

Onder de noemer ‘City of People’ zal de Stad Gent samen met de Gentenaars en andere belanghebbenden - dus burgers, overheid, bedrijven, civiele maatschappij en kennisinstellingen samen - op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor die uitdagingen.

'Het gaat daarbij niet (altijd) om de grootste technologische innovaties, maar om ideeën die concrete oplossingen bieden voor complexe maatschappelijke uitdagingen.  De participatie en co-creatie die kenmerkend zijn voor Gent zullen centraal staan. De Stad wil de vernieuwende ideeën die leven onder de burgers, de bedrijven en binnen de kennis- en onderzoeksinstellingen benutten en verder opschalen.'

Daniel Termont, burgemeester

De Stad Gent en het OCMW Gent voeren samen met de Universiteit Gent een verkenning uit over het opzet van dit cocreatietraject. In de UGent vond de Stad Gent al snel een partner die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel draagt en de wetenschap graag buiten haar muren brengt. Begin 2018 zullen alle belangrijke stedelijke stakeholders samengebracht worden in dit ‘City of People’-project en zal een eerste pilootproject rond ‘vermaatschappelijking van de zorg’ aangevat worden. In dit cocreatieproject zullen de Gentenaars ook bevraagd worden over de andere uitdagingen voor de toekomst en zullen ook daarover trajecten opgestart worden met alle stedelijke partners en belanghebbenden.

Vermaatschappelijking van de zorg

De welzijns- en gezondheidszorg krijgen heel wat uitdagingen voorgeschoteld die het zonder de hulp van de brede samenleving maar moeilijk opgelost zullen krijgen. Een vergrijzende bevolking zorgt bijvoorbeeld voor een stijgende zorgvraag waarbij de inzet van professionele hulp onbetaalbaar dreigt te worden. Maar dit hoeft daarom geen negatief verhaal te zijn.

'De Stad Gent en het OCMW zetten sterk in op ‘buurt- en burenzorg’. We merken ook dat de zorg die aangeboden wordt door familie, vrienden, buren, ... vaak ook meer geapprecieerd wordt. Toch zijn er nog heel wat drempels die mensen voelen om hulp te vragen of hulp te bieden. We moeten daarom goed nadenken over de aanpak en de alternatieven.'

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

De Stad Gent zal daarom haar stakeholders mobiliseren om onder andere via innovatieve technologie, maar ook via sociale innovatie, een betere omkadering en ondersteuning te bieden aan zorgbehoevenden, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. In het pilootproject zal gezocht worden naar een betere matching tussen het zorgaanbod en de zorgvraag en aan het versterken van het sociaal kapitaal en de actieve participatie van de Gentenaar in de zorg.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square termont

  De heer Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  De heer Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

 • Medium square decruynaere

  Mevrouw Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square 20140421 av schepen peeters

  De heer Christophe Peeters

  Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.