Stad Gent breidt asbestinventaris uit naar pleisterwerk

Heel wat gebouwen die gebouwd of verbouwd werden tussen WOII en de jaren 1990 bevatten een of andere vorm van asbest. Het Departement Facility Management (FM) beschikt over een asbestinventaris, zodat bij werken de nodige gespecialiseerde firma's ingeschakeld kunnen worden. Vorig jaar werd echter in enkele gebouwen vastgesteld dat ook het pleisterwerk asbest bevat. Naar aanleiding hiervan wil de Stad de asbestinventaris uitbreiden naar pleisterwerk. Gebouwen waar op korte termijn werken gepland staan, krijgen voorrang bij die screening.

Voorzorgsmaatregelen

Het pleisterwerk in alle gebouwen die tussen 1945 en 1990 zijn gebouwd of verbouwd wordt als mogelijk asbesthoudend beschouwd. In gebouwen, waarvan het pleisterwerk nog niet bewezen asbestvrij is, mogen geen werkzaamheden, groot of klein, uitgevoerd worden die stof of stofvorming aan het pleisterwerk kunnen veroorzaken. Deze beschermingsmaatregelen worden toegepast tot testen aantonen dat er geen asbest aanwezig is in het pleisterwerk van een gebouw. De medewerkers zijn hiervan op de hoogte gebracht. Alle werken en werven in dergelijke gebouwen worden uitgesteld of stilgelegd, tot er stalen genomen zijn.

'Intact pleisterwerk waarin asbest aanwezig is, vormt geen enkel gevaar. Er is enkel een risico als er geboord, geslepen, gekapt ... wordt zonder een gepaste aanpak.'

Martine De Regge, schepen van Facility Management

Screening en actieplan

Het is vrij uitzonderlijk dat er in het verleden asbest is verwerkt in het pleisterwerk, maar dit gebruik kan regionaal gebonden zijn. Toch neemt de Stad Gent geen enkel risico en laat het alle stadsgebouwen die gebouwd of verbouwd werden voor 1990 bijkomend screenen op de aanwezigheid van asbest in het pleisterwerk.

Het Departement FM rolt nu een plan uit voor de bijkomende screening van de stadsgebouwen. Deze oefening zal tegen eind 2018 afgerond zijn.

Gebouwen waar op korte termijn bouw- of renovatiewerken gepland zijn, worden eerst gescreend. Sinds oktober 2017 zijn er reeds 47 locaties onderzocht op een totaal van een 300-tal locaties. Op 42 locaties waren de stalen negatief, dat betekent dat er in die gebouwen geen asbest in het pleisterwerk is gevonden. Op 5 locaties is er wel asbesthoudende pleister gevonden.

'Stad Gent is een voorloper met dit extra onderzoek naar asbest in het pleisterwerk. Ook om nieuwe werkmethodes te ontwikkelen worden er testen gedaan binnen enkele Stadsgebouwen in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) omdat er tot vandaag geen gecertificeerde methodes zijn. De resultaten van deze methodes zullen gebruikt kunnen worden door andere steden en gemeenten. Door de hogere overheden worden weinig middelen ter beschikking gesteld. De Stad Gent voorziet wel de nodige middelen om deze bijkomende onderzoeken te doen.'

Martine De Regge, schepen van Facility Management

Asbest gevonden: wat nu?

De gebouwen waarvan bevestigd is dat er asbest in het pleisterwerk zit, blijven in gebruik. De Dienst Onderhoud Gebouwen van het Departement FM doet aan risicobeheersing, dat betekent dat er specifieke instructies en maatregelen zijn voor het dagelijks onderhoud en kleine werken aan die gebouwen. De Stad Gent werkt samen met de FOD WASO om methodes te ontwikkelen om veilig kleine werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Op vandaag bestaan hiervoor geen gecertificeerde methodes.

Bij grote verbouwingsprojecten wordt het aanwezige asbest uiteraard verwijderd.

'Asbest is een maatschappelijk probleem uit het verleden dat overal voorkomt, dus niet enkel in Gent. Begin 2016 hadden scholen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een asbestinventarisatie door OVAM. De Stad Gent heeft hier toen niet op ingeschreven omdat wij volop bezig waren met deze asbestinventarisatie. De 7,5 miljoen euro die Vlaanderen nu ter beschikking stelt om asbest te verwijderen zullen eerst naar de urgente risico’s vanuit die asbestinventarisatie gaan. Het is erg dat wij als beste leerling van de klas, omdat wij reeds een asbestinventaris hadden, geen beroep kunnen doen op deze middelen. De Stad Gent heeft tussen 2015 en 2018 reeds 3,7 miljoen euro uitgegeven aan bijkomend onderzoek, het verwijderen van asbest, en het asbestveilig maken van de stadsgebouwen, zonder subsidies. We kunnen dan ook stellen dat 7,5 miljoen euro Vlaamse middelen ruim onvoldoende is. Ik roep dan ook de hogere overheden op om asbest echt op de agenda te zetten en de nodige budgetten hiervoor vrij te maken, voor iedereen.'

Martine De Regge, schepen van Facility Management

Informatie

Bevoegd

  • Medium square martine12

    Mevrouw Martine De Regge

    Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.