Resultaat rekening 2017 en budgetcontrole 2018

279245 besparen 6cd91d original 1525339097

Het college van burgemeester en schepenen heeft de budgetcontrole- en wijziging voor 2018 vastgesteld. De financiële situatie van de Stad Gent blijft stabiel, zodat slechts enkel kleine bijsturingen nodig waren. Bovendien sluit de rekening 2017 af met een positief resultaat.

Rekening 2017

De exploitatierekening, zeg maar het huishoudbudget van de Stad Gent, sluit af met een overschot van 48,5 miljoen euro, of maar liefst 22,7 miljoen euro beter dan begroot. De ontvangsten (822 mio euro) werden integraal gerealiseerd. Inzake investeringen werd 94,6 miljoen euro aangerekend op het budget 2017. Voor de globale legislatuur (2014-2019) zal 495 miljoen euro aan investeringen aangerekend worden.

De autofinancieringsmarge, de mate waarin de Stad Gent in staat is zijn investeringen te betalen op lange termijn, eindigt met een positief resultaat van 9,4 miljoen euro. Dat betekent dat de Stad Gent een gezonde cashpositie heeft.

Het meerjarenplan

Net zoals bij de budgetopmaak in oktober, loopt het meerjarenplan tot 2021. De autofinancieringsmarge blijft jaarlijks positief vanaf 2019 en op exploitatie creëren we in de toekomst een overschot van 45 miljoen euro per jaar. De stadsfinanciën zitten goed tot minstens halfweg volgende legislatuur en een verhoging van de belastingen hoeft dus niet.

In 2018 houden we rekening met een vervroegde indexaanpassing en voor volgende jaren stijgende inflatie en rente. Een stijgende inflatie betekent uiteraard een snellere aanpassing van de lonen aan de index. Het budget van de Stad Gent, maar ook dat van het OCMW Gent, de Politie, de Brandweer, Digipolis, enzovoort, werd daaraan aangepast. Uiteraard blijft het college voorzichtig budgetteren voor de toekomst. Het investeringsvolume blijft op peil, en de effectieve aanrekeningen en vastleggingen zullen in 2018 normaal gezien op hetzelfde niveau of net iets hoger liggen als in 2017, een normaal verschijnsel op het einde van de legislatuur.

Vanaf 2020 (de start van het nieuwe meerjarenplan) wordt overigens een jaarlijks investeringsvolume voorzien van 90 miljoen euro, of 540 miljoen euro voor de periode 2020-2025. Tijdens deze budgetcontrole, de allerlaatste voor deze legislatuur, werden nog enkele aanpassingen aan het budget voorzien. Zo werd op exploitatie bijkomend budget voorzien als subsidie ter compensatie van het verbod op wegwerpbekers tijdens de Gentse Feesten, een budget voorzien ter voorbereiding van het grote ‘Van Eyck-jaar’ (2020), en werden de middelen structureel voorzien voor het mobiliteitscoördinatiecentrum.

 

Op het investeringsbudget werden middelen voorzien voor de studie over de ontsluiting van de Nieuwescheldestraat en de middelen voor de ontsluiting van Coca-Cola zodat de wijken in de omgeving ontlast worden van zwaar verkeer. Met het oog op de invoering van de Lage Emissiezone in 2020 zijn middelen voorzien voor de vergroening van de stadsvloot en voor de monitoring van de luchtkwaliteit voor en na de invoering. Er werd een subsidie voorzien aan Natuurpunt voor de aankoop van een deel van de Vinderhoutse bossen. Er komen 42 extra plaatsen in het stedelijk kinderdagverblijf Kobe en Nanou (op de site AZ Jan Palfijn). Voor de ondersteuning van de speelpleinwerking in Sint-Kruis-Winkel worden extra middelen  vrijgemaakt, zodat de school gered kan worden. 

Als eerste stap in de herbestemming van de Sint-Jozefkerk als gebouw voor de gemeenschap voorziet het college in het budget de aankoop van de kerk. De kerk speelt een belangrijke rol in het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. Het college voorziet tevens budget in het project ‘En Route’ voor de Wasserijsite in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg. De Fietsambassade Gent wordt versterkt om nog dit jaar extra te kunnen inzetten op het weesfietsenbeleid

 

Conclusie

Als besluit kunnen we stellen dat de stadsfinanciën zeer gezond zijn, ook op de lange termijn. Gent heeft voldoende middelen om de uitdagingen van vandaag en de nabije toekomst het hoofd te bieden. Intussen blijft het college investeren in infrastructuur, zowel in uitbreiding (parken, scholen, bedrijventerreinen) als in onderhoud en verdere informatisering. Het pensioenfonds zorgt voor een gecontroleerde stijging van de kosten van de vergrijzing, terwijl de schuld betaalbaar blijft. Uiteraard zal, na de verkiezingen, het volgende college nieuwe keuzes moeten maken en bij elke budgetronde aandachtig zijn voor de gewijzigde context. De Stad Gent is voor de toekomst voldoende gewapend om financiële schokken, mochten ze plaatsvinden, gepast te beantwoorden en snel de nodige maatregelen te nemen.

 

Informatie en bevoegd

  • Medium square 20140421 av schepen peeters

    Christophe Peeters

    Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

 

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.