Infomoment over het concept-RUP en ontwerp-plan-MER Technologiepark Ardoyen-Tramstraat

281361 technologiepark%20ardoyen%20%284%29%c2%a9layla%20aerts de8d48 large 1527600708

Het stadsbestuur maakt voor het Technologiepark Ardoyen een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Daaraan gekoppeld loopt er een milieuonderzoek (het maken van een plan-milieueffectenrapport). Op vrijdag 15 juni 2018 om 20 uur houdt het stadsbestuur een infomoment. Daarop wordt de stand van zaken van het concept-RUP en het ontwerp-plan-MER toegelicht.

Over welk gebied gaat het?

Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan ligt in het zuiden van Gent. Het situeert zich langs de snelweg E40 en tussen de Oudenaardse- en de Zwijnaardsesteenweg.

De grenzen van het plangebied zijn de E40 (in het noorden); Heerweg-Noord (in het oosten); de Hutsepotstraat (in het zuiden) en de Grotesteenweg-Noord (in het westen).

Het plangebied omvat:

·        het technologiepark (bestaande uit de universiteitscampus en het wetenschapspark Ardoyen);

·        het bedrijventerrein tussen de Tramstraat en de Hutsepotstraat.

Een optimale synergie tussen werk, onderwijs en groen

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wil het stadsbestuur de volledige zone zo goed mogelijk inrichten tot een hoogwaardige werk- en studeerplek. Men wil er een optimale samenhang tussen enerzijds onderwijsactiviteiten (campus) en de daaraan verbonden onderzoeksinstellingen of private bedrijven, en anderzijds een kantorenzone ingebouwd in het groen.

Deze visie volgt het stadsontwerp dat de Universiteit Gent in 2000 voor Ardoyen maakte en dat geactualiseerd werd in 2008. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt ervoor dat dit stadsontwerp volledig kan gerealiseerd worden.

In het Technologiepark is er bovendien nood aan een aantal ondersteunende functies voor de bedrijven en de onderwijsinstellingen (een restaurant, kinderopvang, …). In de Tramstraat zijn een aantal bedrijven op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan maakt deze zaken mogelijk.

Ten slotte gaat de succesvolle ontwikkeling van het gebied ook gepaard met toenemende vervoer- en parkeerproblemen. Door het maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan en een plan-MER voor het gehele gebied kunnen we naar een globale oplossing zoeken voor deze problemen.

Plan-MER

In deze beginfase van de RUP-procedure wordt ook een planmilieueffectenrapport (plan-MER) gemaakt.  Een plan-MER onderzoekt de effecten van het ruimtelijk uitvoeringsplan op het leefmilieu en stelt maatregelen voor om deze gevolgen te beperken. Het geeft ook aan hoe we de stedenbouwkundige voorwaarden en/of ruimtelijke opties kunnen aanpassen om de milieueffecten zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen.

De grote lijnen van het concept-RUP

Dit zijn de grote lijnen van het concept-RUP:

 • Ten noorden van de Tramstraat wordt het wetenschapspark verder uitgebouwd. Onderzoeksgerichte bedrijven worden er gemengd met universitaire instellingen.
 • In deze zone worden bouwstroken afgewisseld met aangename, groene parkstroken.
 • Ten zuiden van de Tramstraat is plaats voor kantoren. De bouwhoogte wordt hier beperkt omdat er veel woningen in de buurt zijn. De kantoren zijn bereikbaar via de Tramstraat.
 • Tussen de bedrijventerreinen en de woongebieden komt een groene buffer.
 • Er komen vlotte en veilige fiets- en wandelverbindingen naar de aanpalende woongebieden en naar het Parkbos.
 • De gebouwen in het gebied moeten optimaal afgewerkt worden. Ook de inrichting van de omgeving, o.m. de parken en de groenbuffers, moet van een hoge kwaliteit zijn.

Timing van de RUP-procedure

 • Op dit ogenblik wordt het plan-MER geactualiseerd.
 • Het plan-MER wordt vervolgens voor goedkeuring voorgelegd aan de Dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid.
 • De stadsdiensten maken in tussentijd het voorontwerp van het RUP, dat moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.
 • Daarna vragen de stadsdiensten aan een aantal administratieve diensten een advies over het plan, o.a. aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO), aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.
 • De stadsdiensten maken vervolgens het ontwerp op, dat voorlopig vastgesteld wordt door de gemeenteraad.
 • Dan is er een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Op dat moment krijgen de eigenaars uit de buurt een nieuw bericht. Wie dat wenst, kan dan nog officieel  bezwaren en opmerkingen indienen.
 • De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) verzamelt alle opmerkingen en bezwaren, en geeft nogmaals advies.
 • De stadsdiensten maken het eindontwerp op, dat definitief moet worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Infomoment

Op 14 september 2010 vond al een informatievergadering plaats voor de buurt over het concept-RUP. Daarnaast werd ook een rondvraag (van 1 tot en met 30 september 2010) georganiseerd, waarbij iedereen al een eerste keer zijn opmerkingen kon meegeven over de inhoud van het concept-RUP en/of de inhoud van het op te maken plan-MER.

Het ontwerp van plan-MER onderging in de loop der jaren heel wat wijzigingen en de procedure moest ook hernomen worden. Nu komt er uitzicht op de finaliteit van dit plan-MER. Om iedereen te informeren over de stand van zaken van het ontwerp-plan-MER en het concept-RUP en om de verdere procedure toe te lichten, organiseert de Stad Gent een infomoment. Dit op vrijdag 15 juni 2018 van 20 tot 22 uur in het OC Zwijnaarde, Dorpsstraat 31. Sven Taeldeman (schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen), Filip Watteeuw (schepen van Mobiliteit en Openbare Werken), Christophe Peeters (schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie), de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en het studiebureau Tractebel lichten er de plannen toe. Iedereen krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en de plannen in te kijken. Hartelijk welkom, inschrijven hoeft niet.

Meer info

 • Over het RUP: op de website van de Stad Gent: www.stad.gent (zoek op RUP  Technologiepark Ardoyen)

Voor extra vragen kunt u terecht bij:

 

Stad Gent – Balie Bouwen Administratief Centrum Stad Gent Woodrow Wilsonplein 1 – 3e verdieping – 9000 Gent ( 09 266 79 50 - bouwen@stad.gent). Open maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.

Informatie voor de pers

Eleke Langeraert, kabinetschef schepen Taeldeman,  gsm 0477 76 02 38, e-mail eleke.langeraert@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square sven taeldeman

  De heer Sven Taeldeman

  Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

 • Medium square heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

 • Medium square watteeuw

  Filip Watteeuw

  Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.