Nieuwe stadswijk rond Gent Dampoort krijgt vorm

295715 dampoort 3fae56 large 1542103347

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 november 2018 het voorontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dampoort goedgekeurd. Dit RUP zorgt ervoor dat de stationsomgeving rond de Dampoort een nieuwe inrichting kan krijgen. Het voorontwerp is gebaseerd op het voorkeursscenario van alle verschillende betrokken overheden, het zogenaamde ‘tunnelscenario’ die de mobiliteitsknoop moet ontwarren. Het plan zet verder in op een leefbare publieke ruimte en een netwerk van fietsverbindingen.

Waarom een RUP Dampoort?

'De stationsomgeving rond de Dampoort krijgt een volledig nieuwe inrichting. De verkeersknoop wordt aangepakt en er komt ruimte voor onder meer nieuwe woningen, kantoren, gemeenschapsvoorzieningen en aantrekkelijke publieke ruimtes met meer groen. Om deze herinrichting mogelijk te maken, maakt de Stad Gent het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dampoort op.'

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Daarbij hoort ook een milieueffectenrapport (plan-MER), dat de mogelijke gevolgen voor het milieu in kaart brengt.

Over welk gebied gaat het?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan gaat over een duidelijk afgebakend gebied: het plangebied. Het plangebied van dit RUP omvat de huidige Dampoort-rotonde, het onbebouwde terrein ten zuiden daarvan tussen de spoorweg en de Kasteellaan, het bouwblok ten noorden ervan tussen de spoorweg en de Koopvaardijlaan, en een kleine reststrook aan de achterzijde van de Dendermondsesteenweg. Vandaag ligt het plangebied deels in een 'gebied voor stedelijke ontwikkeling’ en deels in ‘industriegebied’. Om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken, is een wijziging van de bestemming nodig. Dit gebeurt met dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

Wat zijn de krachtlijnen van de herontwikkeling?

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), De Lijn en de NMBS wil de Stad Gent de onmiddellijke omgeving van het Dampoortstation ombouwen tot een aantrekkelijke nieuwe stadswijk met veel publieke ruimtes. Met aandacht voor wonen, werken, groen en een gebruiksvriendelijk openbaar vervoer moet Dampoort een kwalitatieve toegangspoort tot de stad worden.

De afgelopen jaren lieten deze partners een eerste verkennend onderzoek en vervolgens diepgaander ontwerpend onderzoek over de omgeving uitvoeren. Daarnaast werd er een plan-MER opgestart en gebeurde er allerlei flankerend onderzoek (onder meer een haalbaarheidsstudie voor de ondertunneling van de Dampoort en een studie naar het gewenste fiets- en voetgangersnetwerk). Al dit studiewerk vormt nu de basis voor de visie en de krachtlijnen in het RUP.

In het ontwerpend onderzoek kwamen initieel verschillende oplossingen naar voren om het doorgaand verkeer op de stadsring (R40) tussen de Afrikalaan en de Kasteellaan zo vlot mogelijk de Dampoortknoop te laten passeren. Het voorontwerp van RUP gaat uit van het zogenaamde tunnelscenario. In dat scenario komt de R40 langs het spoor te liggen, en rijdt het doorgaand verkeer onder de Dampoort door.

Naast het voorzien van de nodige ruimte voor een nieuw treinstation, een compact tram- en busstation, een pendelparking en een ruime fietsenstalling, gaat er veel aandacht naar een kwalitatieve invulling van de publieke ruimte. Aan de Zwaaikom komt een verlaagd plein waar bewoners en bezoekers kunnen genieten van het water, en zorgt een promenade op waterniveau ervoor dat voetgangers en fietsers vlot kunnen circuleren tussen het Dampoortstation enerzijds, en de binnenstad en de Oude Dokken anderzijds.

Ten noorden van de Dampoortknoop, tussen de spoorweg en de Koopvaardijlaan, ligt de focus op economische activiteiten. In dat gebied voorziet het RUP de mogelijkheid tot bijkomende economische ontwikkelingen, in samenspraak met de bestaande bedrijven.

Ten zuiden van de Dampoortknoop, tussen de spoorweg en de Kasteellaan, is er plaats voor onder meer nieuwe woningen, kantoren en extra buurtgroen. Hier komt een nieuw stadsdeel, dat aansluit op het stadsontwikkelingsproject Oude Dokken en het stadsvernieuwingsproject voor Oud-Sint-Amandsberg.

Een dicht netwerk van fiets- en voetgangersverbindingen zorgt voor een vlotte en veilige circulatie van de trage weggebruiker in alle richtingen. Naast de doorsteek onder het spoor ten zuiden van het station die momenteel al in uitvoering is, komt er aan de westkant van het spoor een volledig conflictvrije noord-zuid verbinding op hetzelfde niveau als de treinsporen. Deze sluit op haar beurt weer aan op een nieuwe oost-westverbinding ten noorden van het spoorviaduct, en op de zogenaamde ‘groene banaan’ , de geplande verbinding langs het rangeerstation.

295716 uitsnede%20simulatie%20c%20omgeving%20cvba 4c30fe large 1542103364

Simulatie van de herinrichting in het tunnelscenario. © OMGEVING cvba

'Gent kijkt al lang uit naar een Dampoort die veilig bereikbaar is met de fiets en aangenaam is voor voetgangers die overstappen op openbaar vervoer. Dit voorontwerp met tunnelscenario is daarin een zeer belangrijke stap vooruit.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Timing van de RUP-procedure

Op 15 november 2018 heeft het college het voorontwerp van het RUP goedgekeurd. Nu vraagt de Stad advies aan onder meer de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), aan de Vlaamse en provinciale overheden en aan andere adviesinstanties. Op basis van deze adviezen wordt het voorontwerp van het RUP aangepast tot een ontwerp. Ondertussen wordt ook het plan-MER afgewerkt.

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP door de gemeenteraad volgt een openbaar onderzoek, waarbij iedereen opmerkingen en bezwaren kan indienen. Dit zal vermoedelijk eind 2019 zijn. De Gecoro verzamelt alle opmerkingen en bezwaren, en geeft nogmaals advies.

De stadsdiensten maken ten slotte het eindontwerp op, dat definitief moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Als alles volgens planning verloopt, zal het RUP begin 2021 van kracht zijn .

Meer informatie

Stad Gent – Balie Bouwen, Administratief Centrum Stad Gent Woodrow Wilsonplein 1 (3e verdieping), 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, e-mail bouwen@stad.gent. Open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.

Contact

Bevoegd

 • Medium square watteeuw

  Filip Watteeuw

  Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

 • Medium square sven taeldeman

  Sven Taeldeman

  Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.