Inspiratie en aanbevelingen voor het Gentse woonbeleid

296517 woonbeleid ef92d9 large 1542883197

Om de vele uitdagingen op het vlak van woonbeleid in Gent aan te gaan, werd eind 2017 door de Stad Gent een Taskforce Wonen opgericht. Op donderdag 22 november 2018 worden de beleidsaanbevelingen vanuit deze Taskforce aan het grote publiek voorgesteld. Tegelijkertijd stelt de dienst Wonen haar inspiratienota voor het woonbeleid in Gent voor. Op die manier worden de uitdagingen voor het toekomstige woonbeleid in kaart gebracht.

Taskforce Wonen: het traject

Eind 2017 werden de belangrijkste betrokken politieke verantwoordelijken en alle betrokken ambtelijke diensten van Groep Gent samengebracht in de Taskforce Wonen. Zij stonden niet alleen: ook andere overheden en in het bijzonder het middenveld, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de private sector werkten mee. Samen gingen zij aan de slag met verschillende werkgroepen en open vergaderingen. Deze bundeling van krachten zorgde eerder al voor een reeks concrete acties op korte termijn voor zeer kwetsbare groepen. Een centrale doelstelling hierbij was en is een uitbreiding van het aanbod betaalbare woningen in Gent. Maar er is ook nagedacht over beleidsaanbevelingen op langere termijn voor de volgende bestuursploeg. Die worden vandaag voorgesteld.

Beleidsaanbevelingen Taskforce Wonen

Zeven werkgroepen gingen aan de slag en gingen op zoek naar concrete oplossingen op korte, middellange en lange termijn. De werkgroepen ‘aanbodverruiming sociale huur’, ‘mobiel wonen’, ‘modulair wonen’, ‘omkadering’, ‘aanbodverruiming private huur’, ‘samenhuizen’ en ‘kwalitatief wonen in sociale hoogbouw of woninconcentraties’ bracht stuk voor stuk een afgelijnde doelstelling, focus én bijhorende aanbevelingen in kaart. 

Zo dringt de werkgroep 'aanbodverruiming sociale huur' aan op een groter en aangehouden engagement van de Vlaamse overheid om het sociaal woonmodel te blijven organiseren en het uit te breiden conform de werkelijke noden. Tegelijkertijd moet Stad Gent zich voorbereiden om mee na te denken over hervormingsprincipes en -voorstellen rond het Vlaams sociaal woonmodel. Er wordt ook een uitgesproken keuze gevraagd om de grondpositie van Groep Gent te versterken en in te zetten in functie van bijkomende sociale woningen.

Andere werkgroepen stellen bijkomende opvang- en tijdelijke woonformules voor, willen geld aanboren voor de bouw van nieuw huurpatrimonium of vragen om proefprojecten op te starten om nieuwe formules van samen huren uit te proberen. 'Solidair samen huren' moet het mogelijk maken dat mensen kunnen samen wonen in een eengezinswoning zonder klassiek gezinsverband, maar met behoud van individuele rechten én een vorm van bescherming als individuele huurder. Dit kan en moet huren betaalbaarder maken, maar de bestaande regelgeving is hier jammer genoeg lang niet altijd aangepast aan nieuwe, eigentijdse noden.

In geval van grote sociale woningconcentraties wordt onder andere gewezen op het belang van een functiemix van voorzieningen in de omgeving, die informele ontmoetingen tussen de bewoners mogelijk maken: specifieke ontmoetingsplaatsen zijn nodig, maar ook voorzieningen als winkels, kappers, fietsherstelplaatsen, ...

Een belangrijke conclusie is dat samenwerken loont en dat krachten bundelen de boodschap blijft. Niet toevallig is een andere aanbeveling dan ook dat de Taskforce Wonen een vervolg moet krijgen in de volgende legislatuur.

'De beleidsaanbevelingen van de Taskforce Wonen tonen de grote inzet waarmee iedereen die eraan meewerkte zich van zijn taak gekweten heeft. Het is straks  aan de nieuwe bestuursploeg om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan en de slogan Woonstad Gent waar te maken voor iedereen. De krachtenbundeling in de Taskforce heeft voor een positieve dynamiek gezorgd om met alle betrokkenen het woonvraagstuk aan te pakken. Ik pleit ervoor om deze dynamiek in de toekomst nog verder te versterken.'

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Inspiratienota Woonstad Gent

Tegelijkertijd stelt ook de dienst Wonen haar inspiratienota voor. Die "Inspiratienota Woonstad Gent" is een benadering van het woonvraagstuk vanuit verschillende perspectieven en biedt inzicht in de complexiteit van de wooncrisis, die de Stad Gent ver overstijgt. Verschillende experten geven hun visie: beleidsmedewerkers van de dienst Wonen, Brecht Vandekerckhove (Atelier Romain bvba), Dirk Geldof (Odisee/UA), Filip De Rynck (Ugent), Björn Mallants (Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), maar ook de Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele, die in een stadsessay een pleidooi houdt voor een breder woonaanbod. De stadsbouwmeester roept ook op om in te zetten op een breed debat over wonen in Gent. De aanbevelingen van de Taskforce en de inspiratienota bieden hiertoe alvast een goede aanzet.

Contact

Bevoegd

  • Medium square sven taeldeman

    Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.