Strengere duurzaamheidscriteria voor de pensioenfondsen van de Stad Gent

296969 fossielvrij 777e5b original 1543570297

In het kader van duurzaam beleggen en goed financieel beheer zijn er nieuwe beslissingscriteria in het beleggingskader van de pensioenfondsen van de Stad Gent opgenomen.

Zo komt er een strenge duurzaamheidsscreening (met een ‘best-in-class’-benadering, een uitsluitingspolitiek of een combinatie van beide). Hierbij streeft de Stad Gent naar een maximale afbouw van energieproducenten die betrokken zijn in fossiele energie en/of fossiele brandstofreserves. En wordt er gekozen voor klimaatvriendelijke beleggingen waarbij de CO2-impact zo laag mogelijk is. Ook geldt een algemene uitsluiting van bedrijven die de 10 principes van het Global Compact (rond mensen- en arbeidsrechten, milieu en corruptie) van de Verenigde Naties niet naleven of schenden. Landen die het minst scoren op duurzaamheid worden uitgesloten.

Al In 2004 besliste de Stad Gent om duurzaam te beleggen. Er wordt bij de keuze van de beleggingen niet enkel rekening gehouden met de financiële vooruitzichten, maar ook met ecologische, sociale en ethische aspecten. Dit betekent dat er enkel belegd wordt in bedrijven met goede financiële vooruitzichten die eveneens goed scoren op het vlak van bovenvermelde criteria.

 

Ook de pensioenreserves moeten optimaal beheerd worden in functie van rentabiliteit en risico, er moet met andere woorden gestreefd worden naar een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico. Daarenboven moet ermee rekening gehouden worden dat de pensioenreserves moeten uitstaan bij tegenpartijen en/of producten die niet alleen gericht zijn op financieel rendement maar ook op het realiseren van sociale, ethische of milieudoelstellingen, dus maatschappelijk rendement.

 

De pensioenreserves van de Stad en het OCMW van Gent worden beheerd in een pensioenverzekeringsovereenkomst via een Tak21 en een Tak23 beleggingsfonds.

 

Door de aanpassing in het kader is ook de beleggingsovereenkomst aangepast.

Wat de beleggingen in Tak21 betreft, betekent dit dat er tegen eind 2021 een geleidelijke afbouw beoogd wordt van de posities in energieproducenten die betrokken zijn in fossiele energie en/of fossiele brandstofreserves aanhouden en dat er ook geen nieuwe posities meer opgenomen worden in de portefeuille. De reserves die overgekomen zijn van Publilec in Tak23 zullen belegd worden conform het gewijzigde kader in het nieuwe fossielvrije beleggingsfonds 'Candriam Fund Sustainable Equities Europe Fossil Free'.

 

Contact

Bevoegd

  • Medium square 20140421 av schepen peeters

    Christophe Peeters

    Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.