Geef uw mening over het vernieuwde geluidsactieplan voor Gent

297408 geluid 8972a6 large 1544082730

Nog tot 11 januari 2019 doorloopt het ontwerp van het 'Integraal geluidsactieplan voor de agglomeratie Gent 2019-2023' een openbaar onderzoek. Het plan bundelt de maatregelen die de overheden zullen nemen om geluidshinder afkomstig van wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie aan te pakken. Iedereen kan het plan inkijken en reageren per mail of per brief.

In steden is omgevingslawaai een van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van de leefomgeving bepalen. Een chronische blootstelling aan geluidshinder leidt tot negatieve gezondheidseffecten zoals stress, hoge bloeddruk, hartklachten, leerproblemen en slaapstoornissen. Met een gemeenschappelijke aanpak wil Europa de schadelijke effecten van omgevingslawaai verminderen. Daarom moeten de lidstaten elke vijf jaar geluidsbelastingskaarten en een geluidsactieplan opmaken voor alle grote agglomeraties, waaronder Gent.

Het 'Integraal geluidsactieplan voor de agglomeratie Gent 2019-2023' bundelt zowel maatregelen uit het Stedelijk Actieplan Geluid, als de maatregelen op Vlaams (AWV) en federaal (NMBS en Infrabel) niveau. Het gaat om een beperkte actualisatie van het geluidsactieplan van 2016, in navolging van de Europese richtlijn omgevingslawaai.

Voorkomen, bestrijden en compenseren

Uit cijfers blijkt dat de meeste Gentenaars geluidshinder ondervinden ten gevolge van wegverkeer. De Stad Gent wil daarom in eerste instantie nieuwe geluidsknelpunten van wegverkeer voorkomen. Een ‘handleiding voor het bouwen op geluidsbelaste locaties’ moet daartoe bijdragen.

Om de bestaande geluidshinder te bestrijden worden lokale wegen met een slecht wegdek eerst vernieuwd. Tegelijkertijd zet de stad ook in op stillere voertuigen, zoals voertuigen op aardgas of elektriciteit. Tal van subsidies moeten die overstap stimuleren. Daarbij komt dat de volledige zone binnen de stadsring (R40) sinds 2015 zone 30 is geworden, een maatregel met een positief effect op de bijhorende geluidshinder.

Ten slotte zullen Gentenaars die langs een drukke weg wonen informatie krijgen over  geluidsisolatie om de hinder te compenseren. Met die strategie van voorkomen, bestrijden en compenseren wil de Stad Gent tegen 2030 het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer ter hoogte van alle Gentse woningen beneden de 70 decibel  brengen.

Snelheidsbeperking op snelweg en geluidsaanpak op het spoor

Tegelijk pleit de Stad Gent bij de Vlaamse overheid voor een integrale aanpak van geluidsoverlast afkomstig van gewestwegen. Dat kan via een combinatie van maatregelen, zoals geluidsschermen aanleggen, inzetten op stillere wegdekken of de maximale toegestane snelheid op de E17, E40 en R4 op Gents grondgebied beperken. Maar ook een duurzaam en leefbaar alternatief voor de B401 maakt deel uit van het geluidsactieplan.

Bij de NMBS en Infrabel dringt de Stad Gent intussen aan op een integrale geluidsaanpak voor de spoorwegen, door vernieuwing en onderhoud van zowel de infrastructuur als de voertuigen zelf.

Beperkte actualisatie

Het voorliggend geluidsactieplan voor de agglomeratie Gent 2019-2023 is slechts een beperkte actualisatie van het geluidsplan dat op 13 mei 2016 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Aangezien de uitvoeringsperiode deels overlapt met het vorige plan, zijn heel wat voorgestelde maatregelen nog actueel en werden ze hernomen. Bovendien maakten de recente gemeenteraadsverkiezingen het praktisch onmogelijk om maatregelen met impact op de stedelijke begroting na 2018 op te nemen in het nieuwe geluidsplan.

Openbaar onderzoek

 • Iedereen kan het vernieuwde geluidsactieplan inkijken tijdens het openbaar onderzoek van zaterdag 1 december 2018 tot en met vrijdag 11 januari 2019. Het plan ligt bij loket van de Dienst Milieu en Klimaat, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.  
 • Wie wil kan het ontwerp ook online raadplegen via de website www.omgevingvlaanderen.be/openbaaronderzoek-geluidsactieplannen.
 • Reacties op het plan kan u rechtstreeks naar de Vlaamse overheid sturen. Dat kan zowel per e-mail naar leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be als per aangetekende brief gericht aan Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.
 • Na het openbaar onderzoek zullen het Gentse stadsbestuur en de Vlaamse regering het definitieve actieplan ontvangen. Daarin zullen alle reacties van burgers verwerkt zitten.

Contact

 • Heijke Rombaut, projectcoördinator luchtkwaliteit en omgevingslawaai, Dienst Milieu en Klimaat Stad Gent, tel. 09 268 21 42, e-mail heijke.rombaut@stad.gent
Bevoegd
 • Medium square heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.