Eerste burgervoorstel van deze legislatuur op Gentse gemeenteraad

290526 grzaal 84ed3f large 1537458498

Op de gemeenteraad van 25 maart 2019 wordt er voor de eerste keer deze legislatuur een 'voorstel van burgers' geagendeerd. Op 1 maart 2019 diende het burgerinitiatief 'Gent Huiszoekingsvrije Gemeente' een voorstel in. Het verzamelde hiervoor 2.663 handtekeningen. Na onderzoek blijken 2.299 handtekeningen geldig te zijn.

Voldoende handtekeningen

Om een voorstel van burgers op de gemeenteraad te agenderen, moet het gesteund zijn door minstens 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Op 1 maart 2019 telde Gent 216.695 inwoners ouder dan 16 jaar, daarom waren er 2.167 handtekeningen vereist. Uit onderzoek is gebleken dat er van de 2.663 handtekeningen 2.299 geldig zijn (andere zijn bijvoorbeeld van mensen die niet in Gent wonen of die jonger zijn dan 16 jaar).

Voorstel op de gemeenteraad

Het ontvankelijkheidsonderzoek wees uit dat ook aan de andere formele voorwaarden werd voldaan. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om het voorstel van burgers te agenderen op de gemeenteraad van 25 maart 2019.

De initiatiefnemers krijgen bij aanvang van de gemeenteraad vijftien minuten de tijd om de raadsleden te overtuigen van hun voorstel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om van Gent een huiszoekingsvrije gemeente te maken. Meer bepaald willen ze dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen de woonstbetredingen en dat de lokale politie niet zal deelnemen aan huiszoekingen die vallen onder het federale wetsontwerp van 7 december 2017 dat huiszoekingen toelaat bij burgers die onderdak geven aan mensen zonder papieren. Dit wetsontwerp werd in het federale parlement ingediend tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Meer informatie over dit burgerinitiatief staat op de website van SAP antikapitalisten.

Uiteraard zal eerst geoordeeld moeten worden of de gemeenteraad wel bevoegd is om die beslissing te nemen. Zo ja, zal ter zitting beslist worden het voorstel van burgers onmiddellijk te behandelen of eerst nog te agenderen op de eerstvolgende bevoegde commissie.

In dat laatste geval zal het opnieuw geagendeerd worden op de gemeenteraad van 23 april 2019.

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.