Criminaliteit en ongevallen met gewonden dalen opnieuw in Gent

306634 politie%20gent 798094 large 1552899268

De geregistreerde criminaliteit in Gent daalde het afgelopen jaar met 910 feiten of 3% van 31.319 naar 30.409 feiten. In 2018 daalden vooral de woninginbraken, autokraken, moto-en bromfietsdiefstallen en de misdrijven tegen de lichamelijke integriteit. De autodiefstallen, winkel- en grijpdiefstallen en drugsdelicten namen toe. Zeer positief is ook dat het aantal verkeersongevallen met gewonden opnieuw daalde in 2018, met 31 ongevallen.

Context van de cijfers

De interpretatie van de cijfers moet zoals steeds met de nodige omzichtigheid gebeuren. De cijfers zijn een weergave van vastgestelde en geregistreerde feiten, factoren zoals aangiftebereidheid en de keuze van prioritaire fenomenen door de politie spelen daarin een belangrijke rol. De cijfers die gebruikt worden, zijn alle feiten met Gent als pleegplaats, aangeleverd op basis van het federale rapportagesysteem en met als meetmoment eind januari 2019 voor de feiten die plaatsvonden in 2018.

Eén derde minder woninginbraken

De woninginbraken daalden van 1.624 in 2016, naar 1.216 in 2017 en naar 1.141 feiten in 2018 – een daling van 483 feiten of maar liefst 30%. Zowel het aantal pogingen als het aantal effectieve inbraken daalde. Het aantal effectieve inbraken daalde van 997 feiten in 2016 naar 763 in 2017 en 744 feiten in 2018 – een daling van 253 feiten of 25%. Het aantal pogingen daalde nog sterker: van 627 in 2016 naar 453 in 2017 en 397 in 2018 – een daling van 230 feiten of bijna 37%.

De verhouding pogingen / effectieve inbraken bleef min of meer stabiel met 35% pogingen en 65% effectieve woninginbraken.

In 2018 werden 104 daders gevat en 92 feiten opgehelderd.

Opmerkelijk zijn de inbraken in bedrijven en handelszaken die in 2018 een sterke piek kenden in mei en november. In 2016 waren er 352 feiten, in 2017 waren er 323 en in 2018 waren er 392.

Meer autodiefstallen – nieuw fenomeen ‘keyless’ autodiefstal

Na een lichte daling in 2017 (van 107 feiten in 2016 naar 94 in 2017) kende het aantal autodiefstallen in 2018 een lichte stijging: van 94 feiten in 2017 naar 109 in 2018. De meest voorkomende automerken die gestolen werden, waren BMW, Audi en Mercedes. Maar er is ook goed nieuws: in 2018 werden 56 gestolen voertuigen teruggevonden. In 2018 werd de politie ook met een nieuw fenomeen geconfronteerd: autodieven scannen met een speciaal toestel de straten. Pikken ze ergens een signaal op van een keyless autosleutel, dan kunnen ze dat versterken, of minstens zo gebruiken dat ze de auto kunnen openen zonder dat het alarm afgaat, en ermee wegrijden. In 2018 werden vijf voertuigen op die manier gestolen. Ondertussen probeert de Gentse politie om dit fenomeen te counteren door gerichte preventietips te verspreiden, en dankzij de extra inspanningen van de autoconstructeurs.

Het aantal autokraken is sterk gedaald: van 1.709 feiten in 2016 naar 1.126 feiten in 2017 en 1.031 feiten in 2018. Dat is, sinds 2016, een daling van 678 feiten of 40%.

Voor het eerst lichte daling van fietsdiefstallen

In 2016 werden er 2.347 fietsdiefstallen geregistreerd – in 2017 piekte dit naar 2.769 feiten. In 2018 hebben we voor het eerst een lichte daling van het aantal registraties naar 2.710 feiten. De politie is er ook van overtuigd dat het dark number (het aantal niet aangegeven gestolen fietsen) niet stijgt – alle inspanningen die de politie doet, leiden net tot meer registraties. De zeer recente vernieuwing van de online aangifte (‘police on web’) maakt het vanaf 2019 nog gemakkelijker om comfortabel van achter eigen pc een kwalitatieve aangifte van fietsdiefstal te doen.

Fietsdiefstal is een belangrijke prioriteit voor de Gentse politie en alle Gentse flikken kijken uit naar fietsdieven. In 2018 werden 161 feiten opgehelderd, 198 fietsdieven en 80 helers gevat.

 

Een goede preventieve aanpak van fietsdiefstallen is onontbeerlijk. De Gentse politie is dan ook blij met de inspanningen van en de samenwerking met de Dienst Preventie voor Veiligheid en de Fietsambassade van de Stad Gent. Fietsers worden aangemoedigd om hun fiets te registreren en een goed fietsslot te gebruiken en krijgen tal van preventietips. Daarnaast test de politie het gebruik van GPS- en trackingsystemen, om fietsen makkelijker traceerbaar te maken.

 

Het Gentse korps levert ook extra inspanningen om fietsdieven en helers te vatten, zoals de oprichting van een eigen ‘fietscel’, actief rechercheren op het internet, nabij opvolgen van gekende helers en actief opsporen van fietsdieven tijdens acties. Dankzij de nauwe samenwerking met de Fietsambassade en de posts op het Facebook-album ‘Fiets zoekt eigenaar’ kon de politie in 2018 267 gestolen fietsen teruggeven aan hun rechtmatige eigenaar.

Sterke daling van bromfiets- en motodiefstallen

Na een sterke stijging in 2017 kende het aantal bromfietsdiefstallen in 2018 een spectaculaire daling van maar liefst 55% – van 229 feiten in 2017 naar 104 feiten in 2018. Het aantal motodiefstallen volgde dezelfde trend, al was de daling in 2018 iets minder sterk – van 41 feiten naar 28.

Meer winkel- en grijpdiefstallen

Na een belangrijke daling in 2017 (van 934 naar 831 feiten), bleef het aantal gauwdiefstallen in 2018 met 833 feiten min of meer gelijk. Opvallend is wel dat de meeste slachtoffers ‘gerold worden’ in een drank- of dansgelegenheid. Het zal ook niet verwonderen dat de Gentse Feesten een piekmoment vormen met 133 aangiftes van gauwdiefstallen, waarvan 90 door het Gentse politiekorps geregistreerd werden. In 2018 konden 25 feiten opgehelderd worden – 50 verdachten werden gevat.

 

Het aantal winkeldiefstallen steeg de laatste twee jaar met 11%. De meeste winkeldiefstallen vonden plaats in de typische winkelstraten Veldstraat, Langemunt en Korenmarkt. Dankzij de professionele aanpak van de problematiek door de sector zelf en het aangifte-beleid van de grote winkelketens werden meer winkeldiefstallen vastgesteld en aangegeven.

 

Na een sterke stijging in 2017 (van 99 naar 161 feiten) steeg het aantal grijpdiefstallen en tasjesroven ook in 2018 naar 201 feiten – een stijging van 40 feiten of 25%. In 2018 konden 29 feiten opgehelderd worden. 34 daders werden gevat – ongeveer de helft daarvan was minderjarig.

Aanrandingen stijgen, verkrachtingen dalen

In 2018 werden 152 aanrandingen geregistreerd, in 2017 waren dat er 113 – in 2016 116. Bij 77 gevallen ging het om een onbekende dader. Met aanrandingen wordt een fysieke aantasting van de seksuele integriteit van een persoon bedoeld, zoals ongewenste aanrakingen.

In 2016 registreerde de Gentse politie 88 verkrachtingen – in 2017 waren dat er 110, in 2018 95. Bij 25 vaststellingen ging het om een onbekende dader.

 

Zware feiten zoals een verkrachting hebben een erg grote emotionele impact op de slachtoffers. Cijfers zijn in deze dan ook minder belangrijk, mensen des te meer. Slachtoffers hebben vaak niet de moed om naar een politiekantoor te gaan en daar aan de onthaalbalie aan te schuiven. Daarom was de oprichting van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld binnen het UZ Gent een goede zaak waar de Gentse politie zich heel hard voor inzet. In 2018 werden in het ZSG 181 zedenfeiten door onze zedeninspecteurs geregistreerd. 101 feiten hadden in Gent plaatsgevonden en werden dan ook door de Gentse politiezone verder opgevolgd.

Minder slagen en verwondingen, minder intrafamiliaal geweld

Het aantal feiten van slagen en verwondingen is gedaald van 2.342 feiten in 2016 naar 2.100 feiten in 2018 – een daling van 242 feiten of 10%.

Net als in 2017 kende het intrafamiliaal geweld een lichte daling van 1.373 feiten in 2017 naar 1.319 feiten in 2018 – een daling van 54 feiten of 4%. Maar het blijft een hoog en zorgwekkend cijfer.

Drugproblematiek vraagt meer aandacht

Het gebruik van veel verschillende soorten drugs noodzaakt meer preventie en bewustwording. Dat kan, mits goed uitgewerkt, het meeste effect hebben op de maatschappij van vandaag en morgen. Door de opkomst van vele soorten synthetische drugs was nog nooit zo onduidelijk wat er ingenomen wordt en wat de gevolgen kunnen zijn. De Gentse politie moet dus nog meer inzetten op die preventie.

 

Gezien de vele vaststellingen is de Gentse politie er ook van overtuigd dat handhaving door de politie broodnodig blijft. Wat repressie betreft, wordt in Gent de nadruk gelegd op het beheersen van de impact van dealers op de veiligheid van de Gentenaar, op drugs gerelateerde straatcriminaliteit en op drugs in het verkeer. De inspanningen en de vaststellingen van de Gentse politie zijn dan ook gestegen: van 3.016 feiten in 2016 naar 3.063 feiten in 2017 en naar 3.403 feiten in 2018 – een stijging van 387 feiten of 13%.

Opvallend is dat er 495 vattingen waren van personen in het bezit van amfetamineproducten, 459 met cocaïne en 119 met ketamine.  

Meer sluikstorters gevat, minder wildplassers

GAS-registraties gebeuren niet alleen door de politie maar ook door de Gemeenschapswacht van de Stad Gent. De cijfers die hier opgenomen zijn, omvatten enkel de politionele vaststellingen van niet-verkeersfeiten. Met 4.352 GAS-registraties in 2017 en 4.711 in 2018 is er een stijgende tendens van 8%.

 

Het aantal registraties van sluikstorten door particulieren steeg van 404 feiten in 2017 naar 557 feiten in 2018 – een stijging van 153 feiten of 38%.

Het Overlastteam kon in 2018 272 sluikstorters identificeren. 227 daders konden geïdentificeerd worden na het doorzoeken van het sluikstort, samen met partner Ivago. 29 daders werden herkend tijdens cameraobservaties. 16 daders werden op heterdaad betrapt tijdens anonieme observatie-acties zonder camera.

 

Het aantal registraties van wildplassen kende voor het eerst een daling van 1.836 in 2017 naar 1.712 in 2018 – een daling van 124 registraties of 7%. Deze daling was vooral vast te stellen in de maanden februari en maart, maar ook in de maand juli – dus zelfs tijdens de Gentse Feesten.

 

Het aantal registraties van nachtrumoer bleef met 340 feiten in 2018 min of meer gelijk.

Verkeersveiligheid en –leefbaarheid blijft prioriteit en er wordt resultaat geboekt

Elk verkeersongeval is er één te veel – daarom blijven Politie Gent en de Stad Gent maximaal inzetten op verkeersveiligheid. Ook in 2018 leverde het politiekorps erg zware inspanningen op het vlak van verkeersacties en -controles. De politie richtte zich inzake snelheid vooral op ‘ongevalsgevoelige’ locaties, de zone 30 in schoolomgevingen en de zogenaamde ‘klachtlocaties’. Anderzijds werd er veel aandacht besteed aan het verhogen van de pakkans inzake alcohol / drugs in het verkeer.

 

Alle inspanningen – de investeringen in moderne radars, de talrijke acties, het uitschrijven van boetes – dienen slechts één doel, namelijk het verminderen van het aantal verkeersongevallen en van de verkeersoverlast in de Gentse buurten.

 

De Gentse politie is dan ook heel tevreden dat het aantal geregistreerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel stelselmatig daalt. In 2010 werden er nog 1.616 ongevallen met gewonden genoteerd, in 2017 waren er 1.259 en 2018 waren er 1.228. Dat is een daling van 24%.

'Verkeersveiligheid is en blijft een absolute topprioriteit van het stadsbestuur en de politie. De daling van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is een goede zaak, maar we zijn er nog niet. We blijven samen met de politie verder inzetten op snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, hinderlijk parkeren en gevaarlijk inhalen.' 

Mathias De Clercq, burgemeester

In 2018 vielen drie verkeersdoden. Onder de slachtoffers bevonden zich één fietser en twee autobestuurders.

107 verkeersslachtoffers werden zwaargewond, 45% daarvan waren fietsers. Daarnaast werden ook 20 voetgangers en 20 autobestuurders of –passagiers zwaargewond.

Ook onder de lichtgewonden zijn het vooral fietsers: 549 fietsers op een totaal van 1.375 lichtgewonden – dat is 40%. Dat heeft vooral te maken met het feit dat bij de meeste ongevallen met fietsers de andere partij een auto was.

 

Opmerkelijk is de duidelijke tendens in het tijdstip van de verkeersongevallen. De meeste ongevallen gebeuren op woensdag of vrijdag tussen 10 en 16 uur en op dinsdag en donderdag tussen 16 en 20 uur. Daarnaast valt ook op dat er in 11% van de ongevallen met lichamelijk letsel één of meerdere betrokkenen onder invloed van alcohol was.

Hardrijders nog steeds in het vizier

In 2018 werden 73.865 snelheidsovertredingen geregistreerd. Eén derde van de snelheidsovertredingen werd vastgesteld door bemande camera’s (NK7) – goed voor 24.974 registraties. De onbemande camera’s stelden in 2018 48.891 overtredingen vast – daarvan werden 18.339 snelheidsinbreuken of 38% geregistreerd door onze mobiele ‘superflitspaal’, de Lidar.

Meer weggebruikers rijden onder invloed

In 2018 waren er meer vaststellingen van feiten van rijden onder invloed van alcohol. De talrijke controleacties en het gebruik van de sampling-toestellen zijn hierbij een belangrijke factor. In 2017 werden 1.210 inbreuken vastgesteld, in 2018 waren dat er 1.375 – een stijging van 165 inbreuken of 14%.

Er werden ook meer inbreuken tegen drugs in het verkeer vastgesteld: van 155 registraties in 2017 naar 233 in 2018 – een stijging van 78 feiten of 50%.

Ook het aantal parkeerovertredingen is gestegen van 29.916 naar 31.819 – dat is een stijging van 1.903 inbreuken of 6%. Dat toont aan dat het actieplan ‘parkeerdruk’ verdergezet moet worden om een essentiële mentaliteitswijziging te bekomen.

De inbreuken inzake boorddocumenten baren zorgen. In 2018 registreerde de politie 970 voertuigen die niet in regel waren met de inschrijving – in 2017 waren er dat 926. Daarnaast stelde de Gentse politie vast dat 1.026 voertuigen zonder verzekering rondreden – dat waren er 879 in 2017.

 

Het aantal vaststellingen van het niet-dragen van de gordel is gedaald van 2.329 feiten in 2017 naar 2.075 feiten in 2018. Dat is een daling van 254 feiten of 11%.

Het aantal vaststellingen van gsm-en achter het stuur bleef min of meer gelijk, met 2.832 feiten in 2017 en 2.777 in 2018 – dat is een daling van 1%.

 

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.