Openbaar onderzoek RUP Sport- en recreatieve voorzieningen

316513 foto%20snepkaai f8cf67 original 1559804320

Om een ruimtelijke oplossing te bieden voor twee sportclusters, maakt de Stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Voor het ontwerp van dit RUP loopt er van maandag 19 augustus 2019 tot en met donderdag 17 oktober 2019 een openbaar onderzoek.

Waarom een RUP Sport- en recreatieve voorzieningen?

Het RUP Sport- en recreatieve voorzieningen is nodig om een planologisch probleem op te lossen in twee kleinschalige zonevreemde sportclusters. Daardoor is het nu onmogelijk om deze sportclusters verder te ontwikkelen.

Het planologisch probleem gaat terug tot de opmaak van de gewestplannen in 1977. Daardoor werden heel wat sport- en recreatie-infrastructuren zonevreemd. De decennia daarna gold een gedoogbeleid, maar begin jaren 2000 werden er 'sectorale BPA’s' opgesteld om dit te proberen oplossen. De Stad Gent maakte in 2003 een inventaris op van te herbestemmen gebieden in functie van recreatie. De meest dringende gevallen zijn later via een gebiedsgericht RUP zone-eigen gemaakt. Maar voor enkele gebieden was er nog geen oplossing. Daar moet dit RUP een einde aan maken.

Over welke gebieden gaat het?

Meestal maakt de Stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor een aaneengesloten gebied. Dat is hier niet zo, vandaar de naam 'thematisch' RUP. Het omvat twee onderdelen die verspreid zijn over het grondgebied van de stad. Sport- en recreatieve voorzieningen vormen het gemeenschappelijke element.

Het gaat om de volgende twee gebieden:

 • Boer Janssensstraat
 • Jachthaven Snepkaai

Doelstellingen van het ontwerp-RUP

Boer Janssensstraat

In de Boer Janssensstraat in Gentbrugge is een sportcluster gevestigd met sportvelden, een speeltuin, kleedkamers, parkeergelegenheid en een cafetaria. Bij de bestemmingswijziging in het kader van het gewestelijk RUP voor 'Afbakening van het grootstedelijk gebied Gent' zijn de terreinen waarop de clublokalen staan, niet opgenomen. Daardoor hebben die nog de bestemming 'natuurgebied'.

Voor dit terrein is een stedenbouwkundig inrichtingsplan opgemaakt om het verder uit te bouwen, maar de realisatie ervan botst op de verkeerde gewestplanbestemming.

Jachthaven Snepkaai

Aan de Snepkaai is een beperkte bestemmingswijziging noodzakelijk om de jachthaven te kunnen herinrichten. Er is een stedenbouwkundige studie voor de herinrichting opgemaakt, maar de realisatie kan niet beginnen zolang de bestemming niet is aangepast.

Timing van de RUP-procedure

 • Het college van burgemeester en schepenen keurde het concept-RUP goed op 10 juni 2016. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) gaf op 13 juli 2016 advies over dit concept-RUP aan het stadsbestuur. De impact van het concept-RUP op de omgeving werd via een MER-screening onderzocht (milieu, mobiliteit, bodem, mens, …). De Vlaamse Dienst MER (milieueffectrapportage) concludeerde op 25 september 2017, op basis van deze MER-screening, dat de opmaak van een plan-MER voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan niet noodzakelijk is.
 • De stadsdiensten maakten daarna het ontwerp op. De gemeenteraad van juni stelde dit ontwerp voorlopig vast.
 • Nu volgt een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Het openbaar onderzoek loopt van maandag 19 augustus 2019 tot en met donderdag 17 oktober 2019. Iedereen kan tijdens die periode bezwaren en opmerkingen indienen.
 • De Gecoro bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en geeft nogmaals advies.
 • De stadsdiensten maken daarna het eindontwerp, dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad.
 • Ten slotte wordt de goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Openbaar onderzoek

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. Dat kan enkel op de volgende drie manieren:

 • door een aangetekende brief te sturen naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • door de opmerking of het bezwaar af te geven aan de Balie Bouwen tegen ontvangstbewijs, in het Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 – 3de verdieping – 9000 Gent

Meer info over het RUP

Meer informatie op de website van de Stad Gent.

Daarnaast kan iedereen het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan inkijken bij de Balie Bouwen, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 – 3de verdieping – 9000 Gent, tel.

09 266 79 50, e-mail bouwen@stad.gent (open maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur).

Contact

Bevoegd

 • Medium square sami souguir

  Sami Souguir

  Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

Betrokken

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.