Het Ruimtelijk Masterplan voor de Bijlokesite

328728 bijloke 723c39 large 1567427218

Het ‘Ruimtelijk Masterplan Bijlokesite’, opgemaakt door studiebureau PLUSOFFICE, is het richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de site voor de komende 20 jaar. Het legt de nadruk op vlotte toegankelijkheid en interne circulatie, beter en gedeeld gebruik van de groene buitenruimtes en efficiënt gebruik van de gebouwen.

Bijlokebewoners

De Bijlokesite huisvest door de diversiteit van haar culturele bewoners zowel ruimte voor onderwijs en onderzoek als voor productie en presentatie van cultuur. Deze verscheidenheid geeft een bijzondere dynamiek aan de site. Vanuit die gedrevenheid werden de voorbije jaren door verschillende spelers heel wat eigen projecten uitgetekend en gerealiseerd. zoals het Muziekcentrum (2007), de nieuwe studio’s voor LOD en Les Ballets C de la B (2008), de nieuwbouw van het STAM (2010), de verbouwing van het Cloquet- gebouw en de nieuwbouw (2011) van het KASK, de Kunstenbibliotheek en de huidige vernieuwing van de concertzaal van het Muziekcentrum (2019).

 

Samen met Stad Gent hebben de diverse partners de ambitie om van de site een coherente en inspirerende motor te maken voor kunsten, erfgoed en stedelijke ontwikkeling. In oktober 2017 werd daarom een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend tussen alle partners, waardoor het engagement voor de verdere uitbouw is verankerd.

328726 bijloke 6c4345 large 1567427030

Wat voorafging

Voorafgaand aan de opmaak van het ruimtelijk masterplan werden ook een aantal andere initiatieven ontwikkeld voor de Bijlokesite. In mei 2017 kreeg Architectenbureau Maarten Dobbelaere de opmaak van een beheersplan voor de site toegewezen. Het betreft een document waarin een visie voor het toekomstige beheer van het onroerend erfgoed werd uitgewerkt. Dit beheersplan is inmiddels goedgekeurd en is geldig voor de komende 24 jaar.

In september 2017 gaf Stad Gent een opdracht aan het Studiebureau NDVR- Miss Miyagi met als doel een gemeenschappelijke toekomstvisie voor de Bijloke-site uit te werken, een samenwerkingsmodel uit te tekenen en een concreet actieplan op te maken.

Het Ruimtelijk Masterplan

Het 'delen' zit in het DNA van de Bijloke

De Bijloke is een plek waar kunst gecreëerd en gedeeld wordt door bewoners en bezoekers. Enerzijds zijn er de ‘buitenruimtes’ die kunnen worden opgeladen door de historische en nieuwe fruitteelten als gedeeld thema van levend erfgoed. Anderzijds is het belangrijk om te onderzoeken hoe we de gebouwen zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Daarbij liggen kansen in de versterking en ondersteuning van het concept om 'ruimte te delen'.

 

Het ruimtelijk strategisch kader

Het masterplan hanteert 3 principes om de site volwaardig te ontwikkelen.

 

1. De Bijloke ontsluiten

Het masterplan voorziet een duidelijke, interne structuur die verbonden is met het stedelijke netwerk door middel van poorten, als aantakkingspunten met de stad. Er wordt hierbij sterk ingezet op fietsenstallingen aan de rand om de site verkeersluw te houden. Het logistieke circuit wordt gestroomlijnd om overlast te beperken en leveringen efficiënt te laten verlopen en er is voorzien in aanvullende toegangen om de site meer doorwaadbaar te maken op schaal van de voetganger.

Het plan suggereert tevens verder onderzoek naar een nieuwe toegang, de Leiepoort, die via de groenklimaatas de verbinding met het stadscentrum kan maken en ook een nieuwe publieke ingang voor het Muziekcentrum en de toekomstige Dramacluster van het KASK kan worden.

Sami Souguir, schepen van cultuur en stadsontwikkeling

2. De buitenruimtes opladen

Het masterplan zet in op het Bijlokeveld en de Muzentuin. Beiden worden verbonden met de groenruimtes van de stad: zowel met de groenklimaatassen en het Bijlokehof, als met de interagerende voortuinen aan de buitenrand van de site. Deze buitenruimtes zijn het ‘publieke hart’ en kunnen worden opgeladen door het activeren van het programma in de gebouwen, door mogelijke nieuwbouwvolumes en door kleinschalige toevoegingen in het park. Het thema van levend erfgoed wordt doorgetrokken in alle buitenruimtes op de site. De luwte van de site, die inspirerend werkt voor de bewoners, wordt als enorme kwaliteit gezien.

 

3. Ruimte creëren

Het masterplan definieert duidelijke clusters om aan de ruimtevraag te voldoen. Deze clusters worden afgewerkt door op bepaalde plekken nieuwbouw te voorzien. Het optimaliseert de programmatie van de kleinschaligere clusters, zoals de Creatiecluster en de Poortcluster, en onderzoekt waar eventuele ruimtewinst kan geboekt worden.

 

Het ontwerpend onderzoek

Het masterplan onderzocht de mogelijkheden per cluster en toetste daarbij de mogelijke ruimtelijke winsten af. Het plan definieert hieruit twee deelopdrachten:

 • ‘De Volumestudie’ voorziet potentieel extra ruimte voor kantoren in de Muzentuin en een vergadercluster voor de hele site aan het Poortgebouw.
 • ‘De Creatiecluster’ omvat de Materniteit en de  G1, G2 en G3 gebouwen. Dit is een plek van spelers met toonaangevende naam, zowel nationaal als internationaal, waarbij hoogdringende nood is aan renovatie van de gebouwen.

 

328727 bijloke2 bf14de large 1567427044

 

 Het masterplan voorziet ook twee vervolgopdrachten, die verder onderzoek en concretisering vereisen:

 • ‘De Leiepoort’ als nieuwe poort tot de site, met toegang voor het Muziekcentrum en de Dramacluster van het KASK.
 • Een studie die de mogelijke invulling van de zolderruimten onderzoekt, kan een groot potentieel bieden voor extra ruimte voor de grote spelers STAM en HoGent.

 

Het ‘Ruimtelijk Masterplan Bijlokesite’ werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Gezien de sterke betrokkenheid van de School of Arts, HoGent, wordt het masterplan binnenkort ook daar ter goedkeuring voorgelegd.

Contact

 • Lode Van Pee, Cultuur Gent, Projectleider Ruimtelijk Masterplan, tel.  09 323 61 55, e-mail Lode.vanpee@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square sami souguir

  Sami Souguir

  Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

Betrokken

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square annelies storms

  Annelies Storms

  Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.