Stad Gent start met praktijktesten op Gentse arbeidsmarkt

Praktijktesten Gentse arbeidsmarkt.jpg
  • jpg

De Stad Gent wil aan de hand van praktijktesten nagaan of er sprake is van discriminatie op de Gentse arbeidsmarkt. De Stad gaat via een overheidsopdracht op zoek naar een onderzoekspartner die het onderzoek op objectieve en wetenschappelijke wijze kan uitvoeren. Er zal getest worden op mogelijke discriminatie op het vlak van gender, leeftijd, herkomst of een beperking.

De Stad Gent kiest voor praktijktesten na kennisname van de cijfers over structurele ondervertegenwoordiging van bepaalde doelgroepen op de arbeidsmarkt, op basis van meldingen bij Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en na eerder onderzoek naar ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.

De praktijktesten moeten aantonen of er al dan niet een significant ongelijke behandeling kan worden vastgesteld bij selectieprocedures. De focus ligt op sectoren waarin veel mensen worden tewerkgesteld, zowel in de profit als in de non-profitsector. De wetenschappelijke partner moet een gegronde onderzoeksaanpak ontwikkelen, zal een onderzoeksrapport opstellen, en beleidsaanbevelingen formuleren op basis van de uitkomst van het onderzoek.

'Werk is zo belangrijk om vooruit te komen in het leven. Iedereen moet een faire kans krijgen op een job, ongeacht wie je bent. De Stad Gent wil meebouwen aan een eerlijke arbeidsmarkt, waar kansen liggen voor iedereen. Meten is weten: praktijktesten die discriminatie wetenschappelijk onderzoeken, zullen ons helpen om de juiste bouwstenen te kiezen.' Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

In de onderzoeksopdracht schuift de Stad vier discriminatiegronden naar voren: gender, leeftijd, herkomst en een beperking. Daarnaast wordt gevraagd om kruispunten van uitsluiting te testen, een combinatie van meerdere discriminatiegronden. De onderzoeksinstelling is evenwel vrij om de methode te bepalen en te kijken hoe het onderzoek het best kan worden gevoerd. Het gaat in deze fase om academische praktijktesten op sectorniveau, wat betekent dat er geen uitspraken gedaan worden over individuele werkgevers.

In dialoog

Een dialooggroep zal op regelmatige tijdstippen samenkomen om de aanpak en resultaten te bespreken. Voor deze dialooggroep worden werkgeversorganisaties, vertegenwoordiging van de doelgroepen, betrokken stadsdiensten, Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de onderzoeksinstelling zelf uitgenodigd.

'We willen het debat over mogelijke discriminatie op de arbeidsmarkt zonder taboes kunnen voeren. Daarom gaan we voor een wetenschappelijke en objectieve stand van zaken. Niet om iemand te viseren, wel om te weten hoever we vandaag al staan. En om met alle partners samen te blijven werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.' Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie

Tussen 2015 en 2019 liet de Stad Gent al praktijktesten uitvoeren op de Gentse immobiliënmarkt. Die aanpak was erg succesvol: de discriminatie in de eerste fase van het verhuurproces nam sterk af. Slechts enkele makelaars bleven discrimineren en werden doorverwezen naar Unia.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen