Stad Gent voorziet 25 miljoen euro voor relanceplan corona

Stadhuis(1).jpg
  • jpg

De Stad Gent voorziet 25 miljoen euro om de impact van de coronacrisis op te vangen. De impact op de stad is immers zeer groot. Zowel de Gentse economie, de meest kwetsbaren in onze samenleving als het middenveld zijn zwaar getroffen. De Taskforce Relance werkt niet alleen noodzakelijke maatregelen uit op korte termijn, maar ook acties om Gent op langere termijn te doen heropleven.

Om snel maatregelen vorm te geven, heeft het stadsbestuur de Taskforce Relance opgericht. Hierin zetelen de vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen burgemeester Mathias De Clercq, eerste schepen Filip Watteeuw, schepen Rudy Coddens, schepen Mieke Van Hecke, de algemeen directeur en de financieel directeur van de Stad Gent. Deze taskforce werkt op twee sporen, telkens in nauwe samenwerking met de bevoegde vakschepenen. Enerzijds werkt de taskforce maatregelen op korte termijn uit die noodzakelijk zijn om de meest dringende noden te lenigen en toekomstige relance niet te hypothekeren, anderzijds werkt de Taskforce Relance in verschillende domeinen acties uit om Gent weer te doen heropleven na de crisis. Dit in nauw overleg met de getroffen sectoren.

‘We zetten alles op alles om Gent en de Gentenaars te ondersteunen. Niet alleen nu om de zwaarste noden op te vangen, maar ook om Gent na de crisis weer te doen heropleven.’ Mathias De Clercq, burgemeester

Duidelijke focus

De Taskforce Relance heeft een pakket maatregelen klaar om de impact van de coronacrisis op korte termijn op te vangen. Deze zijn aanvullend aan de reeds genomen maatregelen. Daarbij wordt gefocust op drie domeinen: steun en opvang, economie en werk en het verenigingsleven. Deze zijn immers het zwaarst getroffen door de crisis. De taskforce trekt 15 miljoen euro uit om in te spelen op de dringende noden.

Maatregelen voor steun en opvang

  • Maatregelen voor kwetsbare Gentenaars

Door de grote impact van de gezondheidscrisis op de economie, stijgt het aantal Gentenaars dat niet rondkomt. De Stad Gent maakt daarom versneld werk van een nieuw systeem van aanvullende financiële hulp, crisissteun voor de meest kwetsbare gezinnen en huurtoelages.

Om een menswaardig inkomen te garanderen, geeft het OCMW Gent al sinds 2015 aanvullende financiële steun als aanvulling op een leefloon. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie, en ligt tussen 100 en 130 euro per maand. De maatregel wordt nu uitgebreid voor alle Gentenaars, onafhankelijk van hun statuut. De aanvullende financiële hulp wordt toegekend na een sociaal en financieel onderzoek door het OCMW.

Daarnaast voorziet de Stad Gent een crisissteun voor de meest kwetsbare gezinnen die vandaag al aangewezen zijn op aanvullende financiële hulp. Zij kunnen de extra uitgaven die de gezondheidscrisis met zich meebrengt niet dragen, en dreigen zo in grotere financiële problemen te komen. De Stad Gent voorziet ook extra ondersteuning voor huurders die in de problemen komen om hun huishuur te betalen. Het OCMW kan huur voorschieten of een tussenkomst voorzien.

De Stad Gent maakt ook bijkomend budget vrij voor de opvang van daklozen en voor organisaties die materiële hulp verlenen. 21 initiatieven die voedsel- en spullenhulp organiseren voor kwetsbare Gentenaars krijgen extra steun. Het geheel van inspanningen wordt gecoördineerd, zodat de initiatieven veilig verlopen, en zoveel mogelijk mensen in nood kunnen worden geholpen. De Dienst Outreachend Werk blijft op post om iedereen richting de juiste hulp toe te leiden.

Omdat de impact van de gezondheidscrisis nog niet volledig duidelijk is, voorziet de Stad Gent een sociaal bufferbudget van 1 miljoen euro voor onverwachte sociale uitgaven in de komende maanden.

  • Kinderen en jongeren opvangen en ondersteunen

Voor de scholen is het nu al duidelijk dat, zelfs indien de lessen na het paasverlof opnieuw zouden starten, er een inhaalbeweging nodig zal zijn, in het bijzonder voor leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er werd budget gereserveerd om via het Onderwijscentrum Gent alle scholen daarin zeer concreet in bij te staan tijdens het resterend deel van het schooljaar, maar ook in de zomervakantie als voorbereiding naar volgend schooljaar.

Zoals ondertussen gekend, zet de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent zich schrap om in het paasverlof 600 kinderen verspreid over 51 locaties zélf op te vangen. Daarnaast coördineert de Stad Gent ook het aanbod aan opvanginitiatieven en brengt vraag en aanbod samen.

Fiscaal pakket voor het Gentse bedrijfsleven

Met het fiscaal pakket wil het stadsbestuur zuurstof geven aan de zwaar getroffen Gentse ondernemingen. Voor elke maand waarin de federale coronamaatregelen gelden, worden de bedrijfsbelastingen kwijtgescholden. Dit betekent dat bij verlenging van de federale maatregelen tot 3 mei, ook de belastingen voor de maand mei vervallen en de Stad Gent dus 3 volle maanden zal kwijtschelden. Het gaat over een breed pakket; van de terrasbelasting of de toeristische citytaks tot de belastingen op bedrijfsvestiging en drijfkracht. Hiermee wil het stadsbestuur klein en groot ondersteunen om zo samen met de federale en Vlaamse ondersteuning liquiditeitsproblemen proberen te voorkomen.

Voor de taxisector wil de Stad Gent ook de kwijtschelding voorzien, maar het Vlaams taxidecreet maakt dat momenteel niet mogelijk. Het stadsbestuur hoopt dat Vlaanderen een kwijtschelding voor de hele taxisector snel mogelijk maakt zodat ook deze zwaar getroffen sector ondersteund kan worden. Daarnaast wordt de geplande hervorming van de bedrijfsbelastingen op oppervlakte en drijfkracht uitgesteld tot 2022. 

Naast de belastingen worden ook de retributies voor markten en ambulante handel voor dezelfde periode geschrapt. Deze ondernemers kunnen hun beroep niet uitoefenen en het betalen van een retributie aan de Stad Gent is dan ook niet aan de orde. We bekijken ook tegemoetkomingen in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de stad. Dit vergt een gerichte oefening die we in de komende dagen en weken verder uitwerken.

We doen een oproep naar de private eigenaars-verhuurders om hetzelfde initiatief te nemen. Dit kan broodnodige ademruimte geven voor zelfstandigen en kleine ondernemingen.

Werk: een offensieve aanpak

De opdracht van de stuurgroep van het Arbeidspact wordt verruimd. De Stad Gent, de sociale partners en VDAB werken zo intensief samen om op korte termijn actie te ondernemen, complementair aan wat op Vlaams en federaal niveau gebeurt. Extra middelen zijn voorzien.

Het stadsbestuur kiest voor een offensieve aanpak. Gentenaars die omwille van de crisis hun job verloren, staan nog dicht bij de arbeidsmarkt en zijn daarom snel opnieuw inzetbaar eens de economische motor weer aanslaat. Deze mensen zullen daarom zo snel mogelijk en met intensieve begeleiding op maat naar een goede job worden toegeleid.

Ademruimte voor het middenveld

Alle verenigingen en organisaties die gehuisvest zijn in een gebouw van de Stad Gent, SoGent en Farys krijgen kwijtschelding van huur voor elke aangesneden maand dat de federale coronamaatregelen gelden. Het gaat hierbij om sport- en jeugdverenigingen, culturele organisaties, sociale organisaties, en verenigingen van etnisch-culturele minderheden. De Stad Gent gaat pragmatisch om met al toegekende subsidies en zal in afstemming met de verenigingen kijken welke zaken op een later moment kunnen opgepikt worden of waar een herijken van de doelstellingen aangewezen is. Het stadsbestuur wil hierin een partner zijn van het verenigingsleven. Bewezen kosten voor geannuleerde evenementen worden niet teruggevorderd.

Het stadsbestuur engageert zich ertoe om bij de hogere overheden aan te dringen om alle middenveldorganisaties mee te nemen in de aangekondigde compenserende socio-economische maatregelen.

Impact op stadsorganisatie

Het is duidelijk dat de impact van de coronacrisis op de stadsorganisatie ook zeer groot is. Door de noodgedwongen, maar noodzakelijke sluiting verliezen ook de historische huizen, musea en bibliotheken van de Stad Gent cruciale inkomsten. Door hun autonome werking genereren de musea en onder andere het Gravensteen immers een deel van hun inkomsten zelf en zijn zij voor een groot deel afhankelijk van de ticketverkoop aan bezoekers. Zelfs na de sluitingsperiode verwacht men niet meteen een bezoekersstroom die het inkomensverlies zal compenseren. De Stad Gent voorziet dan ook de nodige financiële ademruimte om hen deze periode te helpen doorstaan om er daarna opnieuw helemaal te staan. Ook de keuze van het bestuur tot het opschorten van de parkeercontroles en de tijdelijke niet-beboeting van de LEZ hebben een financiële impact, maar de maatregelen waren nodig om in tijden van corona Gentenaars, hulpverleners en ondernemers te ontzorgen.

Gent boost geven

De Taskforce Relance werkt naast deze noodzakelijke acties op korte termijn ook een reeks acties uit om Gent op langere termijn weer te doen heropleven. Het stadsbestuur trekt hiervoor 10 miljoen euro uit. Samen met de getroffen actoren en sectoren wordt bekeken hoe de middelen het best worden ingezet en hoe die in relatie staan tot de Vlaamse en federale steunmaatregelen. Zo zal bijvoorbeeld de toeristische sector een stevige financiële injectie krijgen in functie van een doorstart. Ook voor de culturele sector, verenigingen en anderen zullen nog extra middelen nodig zijn. Het zal pas na de afbouw van de federale maatregelen zijn dat het werk echt begint. De komende weken en maanden wordt dit verder uitgewerkt.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL