Stad voert strijd tegen discriminatie verder op en wil vrijwilligers beter ondersteunen

vlag.jpg
  • jpg

Ook de komende legislatuur gaat de Stad Gent voor een krachtig gelijkekansenbeleid. Zo moet de stad een safe space zijn voor iedereen. Er komt onder meer een campagne om seksuele intimidatie in de publieke ruimte tegen te gaan, er komen praktijktesten op de arbeidsmarkt mét aandacht voor gendergelijkheid, en het budget om het middenveld te versterken verdubbelt. Een primeur: de beleidsnota is de eerste die op een digitale gemeenteraadscommissie wordt besproken.

Strijd tegen seksuele intimidatie

Gent moet een safe space zijn, waar iedereen zich altijd en overal welkom en veilig voelt ongeacht afkomst, leeftijd, geaardheid, levensbeschouwing, gender of handicap. Daarvoor wordt deze legislatuur ook een aantal nieuwe acties opgezet. Zo komt er een campagne om seksuele intimidatie in de publieke ruimte tegen te gaan, zowel gericht naar slachtoffers, daders als omstaanders. Er wordt gewerkt aan een plan om 'hate speech' te bestrijden, en in dialoog met inwoners wordt nagegaan hoe publieke ruimtes anders ingericht kunnen worden om het veiligheidsgevoel te verhogen.

'Jezelf kunnen zijn, je talenten ten volle kunnen ontplooien, én je altijd en overal veilig voelen. Daar werken we naartoe. Gent is een plaats van aankomst, verbinding en toekomst, waar iedereen mee vorm aan kan geven.' Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Praktijktesten met aandacht voor gender

De Stad Gent voert al sinds 2015 praktijktesten uit op de private huurmarkt, maar breidt de praktijktesten nu ook uit naar de arbeidsmarkt, met vier discriminatiegronden: leeftijd, origine, handicap en gender. Gender werd als discriminatiegrond toegevoegd omdat discriminatie op vlak van geslacht nog steeds aanwezig is op de arbeidsmarkt, ondanks het feit dat de gelijkheid tussen man en vrouw wettelijk bepaald is.

Begeleiden van nieuwkomers

De Stad voert ook een krachtig integratiebeleid. Deze legislatuur wordt extra ingezet op het wegwerken van taaldrempels. Via sociaal tolken verhoogt de Stad de taaltoegankelijkheid van de eigen stadsdiensten en sociale actoren op het Gents grondgebied. IN-Gent, het Gentse Agentschap voor Inburgering en Integratie, ondersteunt Gentse organisaties die oefenkansen Nederlands organiseren. Er staat ook een digitaal platform in de steigers dat handvaten aanreikt om beter te communiceren met anderstalige of slechthorende mensen, en IN-Gent en het Vrijwilligerspunt werken intensiever samen om nieuwkomers sneller naar vrijwilligerswerk toe te leiden. Tot slot gaat Regenbooghuis Casa Rosa op zoek naar meer benaderingen om LGBTQ+ personen met een migratieachtergrond beter te kunnen bereiken.

Tweede toegankelijkheidsambtenaar

Met de lancering van het charter ‘Werken aan een toegankelijk Gent, nog voor de eerste stap’ sprak het voltallige schepencollege in december 2019 al zijn engagement uit om gebouwen en publieke ruimte, dienstverlening en communicatie toegankelijk te maken voor iedereen. Er wordt nu een tweede toegankelijkheidsambtenaar aangeworven (via een afgeschermde procedure voor mensen met een beperking) om die ambitie te helpen waarmaken. Stad Gent onderzoekt ook de mogelijkheid van een lokaal infopunt voor mensen met een beperking.

Budget voor middenveld verdubbelt

Het belang van een krachtig, kritisch middenveld kan niet overschat worden. Het huidige bedrag van één miljoen euro verdubbelt op jaarbasis om het middenveld te versterken. Universiteit Antwerpen en Katholieke Universiteit Leuven zullen de ondersteuningsbehoeften van de Gentse middenveldorganisaties onderzoeken en de Stad wil een instappunt oprichten waar ze terechtkunnen. Vrijwilligersorganisaties worden via het Vrijwilligerspunt verder ondersteund. De Stad Gent zal bijzondere aandacht hebben voor het wegwerken van drempels die maatschappelijk kwetsbare Gentenaars ervaren om vrijwilligerswerk op te nemen.

‘De coronacrisis toont dat heel veel Gentenaars spontaan solidair zijn met hun medemensen. Al die vrijwilligers verdienen ons grenzeloze respect. Meer nog: ze verdienen extra steun – en die gaan we hen geven.’ Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Knelpunten innovatief aanpakken

Het zijn de welzijnsorganisaties zelf die in de praktijk op tekorten in de hulp-en dienstverlening van de Stad Gent of die van externe partners botsen. Die praktijkervaringen worden geïnventariseerd in een signalenbundel om prioriteiten snel te kunnen aanpakken. Met een tweejaarlijks budget van 800.000 euro wil de Stad Gent bovendien de welzijnssector stimuleren om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken. Met dat Sociaal Innovatiefonds wordt gemikt op vernieuwende projecten en samenwerkingsverbanden met sociaal ondernemers, de academische wereld en actoren uit het sociaal middenveld.

Participatie was hét sleutelwoord bij de opmaak van de beleidsnota. Ook voor de uitwerking van het beleid de komende jaren blijft de Stad Gent luisteren naar alle belanghebbenden.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons