Gezonde stadsfinanciën ondanks corona

stadhuis.jpg
  • jpg

Het college van burgemeester en schepenen heeft de budgetcontrole- en wijziging voor 2021 goedgekeurd. De financiële situatie van de Stad Gent blijft stabiel, ondanks hogere uitgaven en lagere inkomsten omwille van corona. Er blijft voldoende buffer en de schuldgraad blijft onder de 100 procent.

Rekening 2020 positief

Een budgetwijziging start vanuit de rekening van het vorige boekjaar 2020. De exploitatierekening, het ‘huishoudbudget’ van de Stad Gent, sluit af met een overschot van 46,24 miljoen euro. Dat is 23,19 miljoen euro beter dan gebudgetteerd.

Ruim 78,48 miljoen euro aan investeringen, zoals bijvoorbeeld de (her-)aanleg van wegen, parken en het onderhoud van gebouwen, werd aangerekend op het budget van 2020. Dat is 30,6 miljoen euro minder dan in 2019, vooral omdat er tijdens de lockdown nauwelijks of geen bouwwerken waren. Budgetten werden in deze budgetronde realistischer gespreid over de tijd. Desalniettemin blijven de ambities, bepaald aan het begin van de bestuursperiode, overeind.

De autofinancieringsmarge, de mate waarin de Stad Gent in staat is haar investeringen te financieren op lange termijn, is ruim 26 miljoen euro beter dan voorzien. Onder andere daardoor kan de bestuursploeg het positief financieel resultaat aanhouden. Dat betekent dat de Stad Gent financieel gezond blijft en geen bijkomende lasten legt op de volgende generaties.

Budgetwijziging 2021

De crisis hakt er ook in Gent hard in. De Stad neemt haar verantwoordelijkheid om mee de schokken op te vangen waar mogelijk. Dat heeft uiteraard een grote impact op de financiën, en daarom werd het financieel meerjarenplan 2020-2025  bijgestuurd waar nodig.

We blijven zorgzaam omspringen met de centen van de Gentenaars. Goed bestuur houdt in dat we in alle openheid ons beleid voortdurend evalueren en bijsturen waar nodig. De coronacrisis is nog niet voorbij, maar de financiën van de Stad zijn gezond. Rudy Coddens, schepen van Financiën

Het gecumuleerd budgettair resultaat, de 'spaarpot' van het boekjaar 2020, is 27,32 miljoen euro. Deze spaarpot is er onder andere gekomen door bij de budgetopmaak 2021 in september 2020 een buffer te voorzien van 9,22 miljoen euro in 2025. Dit bleek een juiste keuze, want er komen nog heel wat moeilijke maanden aan. Dat budget wordt gebruikt als financiering in het meerjarenplan voor het boekjaar 2021 om onder andere de mindere inkomsten en de hogere uitgaven op te vangen en eventuele bijkomende noden op te vangen.  

Extra maatregelen

De Stad besliste om ook in 2021 extra maatregelen te nemen om kwetsbare Gentenaars, verenigingen, handelaars en ondernemers te ondersteunen, en dat voor een bedrag van 6,42 miljoen euro. Dat gebeurt onder andere door extra aanvullende financiële hulp, het aankopen van beschermingsmateriaal, extra budget voor geestelijke gezondheid, uitkeren van huurpremies, begeleiding voor tijdelijk werkloze Gentenaars en organisaties in moeilijkheden, enzovoort.

Gedurende de hele coronacrisis hebben we ons als stad weerbaar en veerkrachtig getoond, met bijzondere aandacht voor wie het extra moeilijk heeft in deze crisis. In Gent laten we niemand achter. Mathias De Clercq, burgemeester

Tegelijk zijn er 9,91 miljoen euro minder ontvangsten door onder andere het kwijtschelden of minder innen van enkele lokale belastingen, zoals de terrasbelasting, en een extra vrijstelling van huurgelden voor verenigingen en huurkwijtschelding voor zakelijke huurders die door corona een significante omzetdaling ondervinden.

Stedelijke diensten

Een aantal beslissingen genomen bij de budgetopmaak voor 2021 (zoals extra middelen voor schoonmaak van alle stadsgebouwen, scholen, werkplekken en balies, ontmoetingsruimtes, publiek sanitair, enzovoort) werd doorgetrokken tot eind 2021. Ook werden financiële middelen voorzien om tegemoet te komen aan noden in enkele diensten ten gevolge van de verhoogde werkdruk. Voor de woonzorgcentra komt daarvoor extra steun van de Vlaamse overheid. De mobiele recyclageparken worden structureel ingebed.

Verschillende diensten binnen het departement onderwijs, de sociale dienstverlening en het departement stedelijke ontwikkeling worden versterkt om toekomstige noden, de verhoogde ambities in sociale huisvesting en de hoge werkdruk op te vangen. De inzet van bijkomende stedenbouwkundige ambtenaren zal het mogelijk maken om de gewenste kwaliteitssprong in dienstverlening te realiseren. Er komt ook een erfgoedcoördinator die op zoek zal gaan naar extra middelen om het Gentse erfgoed te blijven onderhouden.

Keuzes voor de toekomst

De Stad Gent kan het vooropgestelde investeringsritme aanhouden. Waar mogelijk doet de Stad beroep op extra subsidiekanalen en relancemiddelen van de hogere overheden, zoals het Kopenhagenfonds. Daardoor daalt het netto investeringsvolume met ongeveer 10 miljoen euro, van 684 miljoen naar 675 miljoen euro.

Met een autofinancieringsmarge van 4,28 miljoen euro in 2025 is er een redelijke buffer. De Stad Gent kan dus de schulden blijven betalen zonder facturen door te schuiven naar volgende generaties. Om onverwachte uitgaven ten gevolge van de coronacrisis te kunnen opvangen voor de komende maanden, wordt een reservebudget van 1 miljoen euro voorzien.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons