Stad Gent in zee met VUB en UGent om professionaliteit politiecontroles te onderzoeken

Politiecontrole1.jpg
  • jpg

In opdracht van de Stad Gent en in nauw overleg met de Politiezone Gent zal een team onder leiding van professor Sofie De Kimpe (VUB) en professor Antoinette Verhage (UGent) onderzoek doen naar de impact en het effect van het 'handelingskader professioneel profileren'. Dat kader geeft politiemedewerkers richtlijnen over identiteitscontroles. De professionaliteit van identiteitscontroles wordt wetenschappelijk onderzocht om de situatie te objectiveren en te evalueren. Het onderzoek start in het najaar van 2021. Het is een van de 32 acties uit het 'Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025'.

De Gentse politie vat wekelijks meerdere criminelen door politiecontroles op straat. Een goed vertrouwen tussen burger en politie is essentieel voor de democratie en rechtstaat. De Politiezone Gent is zich er sterk van bewust dat politiecontroles impact hebben op de gecontroleerde en kunnen zorgen voor een gevoel van ‘overpolicing’ en onrechtvaardigheid. Ze ondertekende reeds op 8 juli 2020 het ‘handelingskader professioneel profileren’, een theoretisch instrument met richtlijnen over politiecontroles. Het moet politiemedewerkers helpen om efficiënt en gericht personen te identificeren en te controleren op basis van gedrag, feiten en omstandigheden. Het bevat een aantal richtlijnen bij elke fase van een identiteitscontrole, gaande van selectie tot reflectie. De politiemensen krijgen ook opleidingen waar ze leren het handelingskader in de praktijk toe te passen.

Burgers met migratieachtergrond geven aan dat ze in hun contacten met de politie situaties van etnisch profileren ervaren. Zowel de Stad als de Politiezone nemen die signalen ernstig. Dit onderzoek zal ons zicht geven op de impact van het handelingskader van de Gentse politie op de professionaliteit van identiteitscontroles. Wat we voor ogen hebben, is een win-win. Vertrouwen tussen burger en politie is immers essentieel. Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Professoren Sofie De Kimpe (VUB) en Antoinette Verhage (UGent) zijn bekende namen in het onderzoeksveld van de criminologie. Ze hebben een uitgebreide en complementaire expertise met betrekking tot onderzoek naar identiteitscontroles.

Rapport met aanbevelingen en studiedag

Het startpunt van het wetenschappelijk onderzoek is het handelingskader en de opleidingen voor politiemedewerkers. Om te onderzoeken hoe de politie de richtlijnen toepast, zullen de onderzoekers meegaan op het terrein en informatie verzamelen. Ze nemen ook de wijze van kennisoverdracht van de opleidingen onder de loep.

 

Uit het onderzoek moet blijken of de aanpak effectief impact heeft op de manier waarop identiteitscontroles worden uitgevoerd. Enerzijds wordt onderzocht in welke mate politiemensen het kader kennen en toepassen; anderzijds zal ook aandacht gaan naar de moeilijkheden die politiemensen zelf ervaren als ze het handelingskader toepassen. Daarnaast onderzoekt het universitair team ook hoe de Gentenaars zelf de identiteitscontroles ervaren. Het zal daarom burgers via divers samengestelde focusgroepen bevragen.

De bevolking heeft de politie nodig en de politie heeft de bevolking nodig. Een goede verstandhouding tussen beide begint op straat, tijdens hun onderling contact. Het is daar dat we onderzoek zullen voeren en nagaan of het handelingskader zijn werk doet. Sofie De Kimpe (VUB) en Antoinette Verhage (UGent)

Na het onderzoek krijgen de Stad Gent en de Politiezone Gent een rapport met aanbevelingen. Er komt ook een studiedag waarop we de resultaten zullen voorstellen aan het brede publiek. Zowel de Stad als de Politie zijn ervan overtuigd dat een verdere professionalisering en verbetering van de aanpak iederéén ten goede komt. Tijdens het onderzoek houden we vanzelfsprekend de dialoog met de burgers te allen tijde open.

 

Het onderzoek start in het najaar van 2021. Er wordt 140.000 euro voor vrijgemaakt uit het budget voor gelijke kansen en welzijn. Het rapport wordt verwacht voorjaar 2023.

Het onderzoeksteam

Het onderzoeksteam zal geleid worden door de professoren De Kimpe en Verhage. De onderzoekers zullen nauw samenwerken met een begeleidingscomité met vertegenwoordigers van stadsdiensten, van collegeleden en van de Politie. Dit comité wordt betrokken bij de verschillende fases van het onderzoek en zal de voortgang opvolgen. Daarnaast wordt ook een klankbordgroep geïnstalleerd om instellingen en middenveldorganisaties werkzaam rond dit thema een stem te geven. Voor deze klankbordgroep zullen onder meer het Hannah Arendt Instituut, Unia, vzw Jong en de stedelijke doelgroepadviesraden worden uitgenodigd.

Contact

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons