Stad Gent start met voorbereiding van Burgerkabinet over de invoering van het Circulatieplan

Mobiliteit in stadscentrum.jpg
  • jpg

Op de gemeenteraad van 23 februari 2016 werd beslist om ook na de invoering van het Circulatieplan voor de Gentse binnenstad in dialoog te blijven gaan met alle Gentenaars en de Gent-gebruikers. Eén van de instrumenten voor die dialoog is de installatie van een ‘Burgerkabinet’ met als doel burgers inspraak te geven bij de evaluatie en bijsturing van het Circulatieplan vanaf de invoering er van op 3 april 2017. Het college van burgemeester en schepenen heeft op donderdag 9 juni 2016 het bestek voor de externe procesbegeleiding voor de opstart, uitwerking en begeleiding van het Gentse Burgerkabinet goedgekeurd en legt het eind juni aan de gemeenteraad voor, voor definitieve goedkeuring.

 

Op 3 april 2017 wordt een nieuw Circulatieplan voor de Gentse binnenstad ingevoerd. Dit Circulatieplan is de uitwerking van de concepten en principes inzake circulatie die vooropgesteld werden in het Mobiliteitsplan Gent – Strategische Mobiliteitsvisie, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 29 september 2015. Het zoomt heel concreet in op de verkeerscirculatie in de binnenstad en welke ingrepen er moeten plaatsvinden om tot die verkeerscirculatie te komen. Met het Circulatieplan wil de Stad onnodig doorgaand verkeer weren. Zo verbetert de bereikbaarheid van de binnenstad voor alle vervoersvormen: voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte, de doorstroming van trams en bussen verloopt vlotter en auto’s die in de binnenstad moeten zijn, geraken vlotter op hun bestemming. Minder verkeer betekent ook veiligere en meer aangename straten voor buurtbewoners en gebruikers van de stad.

 

Op de gemeenteraad van 23 februari 2016 werd beslist om ook na de invoering van het Circulatieplan voor de Gentse binnenstad in dialoog te blijven gaan met alle Gentenaars en de Gent-gebruikers. Behalve het opzetten van een oplossingsgerichte dialoog met specifieke doelgroepen, die op dit moment bezig is, en het organiseren van een representatieve en kwalitatieve bevraging bij Gentenaars en Gent-gebruikers na de invoering van het Circulatieplan, wordt er ook een ‘Burgerkabinet’ van onafhankelijke burgers samengesteld.

 

Het doel van het Burgerkabinet is om burgers inspraak te geven bij de evaluatie en bijsturing van het Circulatieplan vanaf de invoering er van op 3 april 2017. Het Burgerkabinet zal bestaan uit 100 à 150 onafhankelijke burgers.

'Het kunnen inzetten van reeds eerder verworven expertise rond mobiliteitsthema’s is geen selectiecriterium; in dat geval zouden te weinig mensen in aanmerking komen. Iedere Gentenaar moet zich kunnen kandidaat stellen voor het Burgerkabinet en een evenwaardige kans krijgen om er deel van uit te maken.' Daniël Termont, burgemeester

Het Burgerkabinet moet representatief zijn voor de Gentse bevolking. Het is niet de bedoeling om in het Burgerkabinet aan de slag te gaan met vertegenwoordigers van diverse organisaties. De samenstelling zal worden geïnitieerd via een open oproep (zie verder). In de samenstelling is een goede verdeling qua leeftijd, geslacht en spreiding over de verschillende wijken en deelgemeenten van Gent noodzakelijk. Het Burgerkabinet wordt begeleid door een externe voorzitter. Het buigt zich over vraagstukken (mogelijke uitdagingen én opportuniteiten) die verband houden met de bijsturing en/of evaluatie van het Circulatieplan. 

‘Dat kan gaan van de toegankelijkheid van het voetgangersgebied, over de bereikbaarheid van de binnenstad, het comfort en de veiligheid van de fietser in de binnenstad en de ervaringen met doorstroming van het openbaar vervoer en nog veel meer. We zijn al sinds 2015 in gesprek met bewoners, handelaars en andere stakeholders over het Mobiliteits- en Circulatieplan. Het Burgerkabinet is hier een logisch gevolg van.’ Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Het Burgerkabinet zal vanaf juni 2017 om de 3 à 4 maanden bijeen komen.

Het bestek voor de externe procesbegeleiding voor de opstart, uitwerking en begeleiding van het Gentse Burgerkabinet is een belangrijke stap om verder op een doordachte en kwaliteitsvolle manier in dialoog te kunnen treden met de Gentenaar over de invoering van het Circulatieplan. De externe procesbegeleider zal de Dienst Beleidsparticipatie ondersteunen in de lancering en begeleiding van dit voor Gent nieuwe instrument, in samenwerking met het Mobiliteitsbedrijf.

 

Een volgende belangrijke mijlpaal is het lanceren van een open oproep voor kandidaat-leden van het Burgerkabinet. Die oproep zal gelanceerd worden in november 2016. Gentenaars die zich in de tussentijd al hebben aangemeld als kandidaat, zullen op dat moment vanzelfsprekend worden uitgenodigd om hun kandidatuur te bevestigen.

 

Informatie

  • Kabinet burgemeester, Claude Beernaert, kabinetsattaché pers & communicatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 05, fax 09 266 50 19, e-mail claude.beernaert@stad.gent

 

Bevoegd

  • De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@stad.gent
  • De heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, fax 09 266 51 09, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL