Plan voor 115 hectare extra groen en bescherming van nog eens 257 hectare

Keuzemeersen2.jpg
  • jpg

Ook in de plannen: de definitieve bescherming van bestaand groen, zoals de Keuzemeersen in Drongen.

Het stadsbestuur heeft als eerste lokaal bestuur een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor het groen in de stad. Er komt 115 hectare extra groen, waarvan 30 hectare bos. Daarnaast wordt 109 hectare bestaand publiek toegankelijk groen beschermd, net zoals 148 hectare natuur en bos. Het openbaar onderzoek loopt van 14 december 2020 tot 11 februari 2021.

Pionier

Het RUP Groen wil bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en bosuitbreiding, natuurontwikkeling en extra parken mogelijk maken. Die doelstelling past binnen de visie van de stad, die werk maakt van een klimaatrobuuste omgeving. Meer bossen en natuur, met ruimte voor water, gaan  het hitte-eilandeffect tegen en houden grondwaterreserves op peil. De Stad Gent maakt daarbij een duidelijke keuze voor een meer samenhangend groen netwerk met extra groen op weloverwogen locaties. Uiteraard komt dit alles ook de biodiversiteit in de stad ten goede.

'Steeds warmere dagen én de coronamaatregelen hebben het belang van meer groen op scherp gezet. Mensen kunnen er ontspannen en elkaar ontmoeten. De totale oppervlakte bestemd als groengebied neemt dankzij RUP Groen met ongeveer een vijfde toe. 373 hectare – zo’n 560 voetbalvelden – krijgt nu in één klap een groene bestemming. Er komt 115 hectare extra groen en we beschermen 257 hectare bestaand groen. De Stad Gent pioniert: we zijn het eerste lokaal bestuur dat zo’n plan opmaakt.' Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Nieuwe bossen

Om bijkomend, toegankelijk groen te realiseren, wil de Stad Gent grond verwerven. Gekoppeld aan het RUP Groen werden drie ontwerpen van onteigeningsplannen opgemaakt. Het stadsbestuur wil met name in Slotendries in Oostakker, de Oude Bareel in Sint-Amandsberg-Oostakker en de Rosdambeekvallei in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee bijkomend bos aanleggen, de beekvallei herstellen en nieuwe wandelpaden inrichten.

Voor de realisatie van andere nieuwe natuurgebieden wil de Stad samenwerken met erkende natuurverenigingen. Het gaat hierbij vooral om de Leievallei, waar al een erkende natuurvereniging actief is, Natuurpunt. Daar zal de Stad zelf geen gronden verwerven, maar die mogelijkheid overlaten aan erkende natuurverenigingen. De Stad maakt daarvoor aankoopsubsidies vrij.

Herbestemmingen en behoud

Met het RUP Groen wil de Stad ook een aantal gebieden een nieuwe groene bestemming geven. Bijvoorbeeld de Keuzemeersen, het Reigersparkje, en de uitbreiding van het Bloemekenspark rond de UCO-site. Ook de Sneppemeersen wordt in de plannen opgenomen, net als een strook op het terrein van Camping 't Stropke. Het voorbestaan van het grootste deel van de camping is zo verzekerd, en Stad Gent kan de waardevolle groengebieden rond de camping met elkaar verbinden en openstellen voor wandelaars.

Verschillende bestaande groengebieden in Gent hebben nog altijd een andere bestemming, waardoor juridisch gezien bebouwing nog toegestaan is. De groengebieden worden gebruikt door Gentenaars als woongroen of als wijkpark, of ze hebben een bijzondere natuurwaarde. Het RUP Groen beschermt die gebieden. Zo krijgen bijvoorbeeld het Banierpark en het park aan de Wasstraat bescherming.

''Met het RUP Groen wil het stadsbestuur de open ruimte in Gent zo veel mogelijk behouden en opwaarderen. We moeten vermijden dat bestaande parken, bossen of natuurgebieden verdwijnen en de ontwikkeling van nieuwe groengebieden ruimtelijk mogelijk maken. Met dit plan zal Gent zo een nog aangenamere stad worden.' Sami Souguir, schepen van Ruimtelijke Planning

Aandacht voor landbouw

Het RUP Groen heeft ook een impact  op de bedrijfsvoering van sommige landbouwers die in de betreffende gebieden actief zijn. De Stad Gent heeft daarom aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht gegeven om een Landbouw Effecten Rapport op te maken om de impact op de landbouwsector zo goed mogelijk in beeld te brengen. In overleg met landbouworganisaties is bovendien een stevig pakket aan ondersteunende maatregelen uitgewerkt. De pachtvrije landbouwgronden van de Stad kunnen bijvoorbeeld worden ingeschakeld als vervanggronden voor landbouwers in hoofdberoep.

De natuurverenigingen die de plannen mee willen realiseren, moeten bovendien aan een aantal vereisten voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld voorrang geven aan de zittende landbouwer als het om natuurbeheer gaat. Het is de eerste keer dat de Stad zo’n uitgebreid pakket aan maatregelen voor de landbouwsector aan een RUP koppelt.

'Als schepen die zowel verantwoordelijk is voor Klimaat als Landbouw, vind ik het belangrijk dat er meer groen en bos komt in Gent, en tegelijkertijd wil ik dat de toekomst van onze landbouwers verzekerd is.' Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen keurde de startnota en de procesnota van het RUP goed op 31 augustus 2017. Daarna volgden heel wat info- en inspraakmomenten. Ook de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) en de Vlaamse en provinciale administraties gaven advies. Het ontwerp van RUP, de drie gekoppelde onteigeningsplannen en het flankerend landbouwbeleid worden op 28 september 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij goedkeuring volgt dan de voorlopige vaststelling.

De volgende stap is een openbaar onderzoek, van 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021. Tijdens die periode kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. Dat kan door een (aangetekende) brief te sturen aan de Gecoro, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, door te mailen naar gecoro@stad.gent, of door een afspraak te maken bij de Balie Bouwen en het bezwaar af te geven tegen ontvangstbewijs.

Alle betrokken eigenaars en gebruikers worden persoonlijk aangeschreven. De Gecoro zal alle opmerkingen en bezwaren bekijken en de gemeenteraad opnieuw adviseren. De Stad maakt daarna het eindontwerp op, dat voor een definitieve vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Na goedkeuring verschijnt de publicatie van het definitief vastgestelde RUP in het Belgische Staatsblad. Volgens de vooropgestelde timing zal het RUP van kracht zijn vanaf eind 2021.

Favicon for stad.gent Meer informatie over het RUP Groen en het verloop van de procedure stad.gent

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL