Stad wil tewerkstelling in de haven ‘digital future proof’ maken

268191 digital%20future%20proof e1212b large 1513600712

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde op 13 december het project Skills Navigator goed. Dat project zet vanaf januari 2018 drie jaar in op de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De focus ligt op tewerkstelling in de diverse havens van de Vlaams-Nederlandse Delta, waaronder de fusiehaven North Sea Port. Skills Navigator zet in op de verwerving van ‘21st century skills’ bij de arbeidsreserve, en wil zo bijdragen aan een arbeidsmarkt die ‘digital future proof’ is. Het project steunt op een partnerschap, getrokken door de Stad Gent.

De havens zijn voor de brede Vlaams-Nederlandse Delta, waartoe ook de fusiehaven North Sea Port behoort, echte economische motoren. Zij bieden plaats aan heel wat middelgrote en grote bedrijven, waaronder nogal wat multinationals. Dit zorgt voor een belangrijke directe tewerkstelling, maar ook indirect bij de vele toeleveranciers. De tewerkstelling in de haven heeft zo een multiplicatoreffect naar de regio.

Tekort aan vooral technisch geschoold personeel

De Vlaams - Nederlandse Delta is goed voor de tewerkstelling van meer dan 5 miljoen mensen. Evenwel is de mismatch tussen arbeidsvraag en –aanbod er een groot en groeiend knelpunt. Gevolg: een tekort aan vooral technisch geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren.

'Precies op dat probleem willen we met het project Skills Navigator inspelen.  De '21st century skills' – de vaardigheden nodig om de jobs van de toekomst uit te oefenen – stellen immers belangrijke economische uitdagingen. Nu al zien we dat bedrijven steeds moeilijker aan technisch geschoold personeel geraken, terwijl steeds meer mensen niet op de veranderende arbeidsmarkt kunnen inspelen. Zij missen de vaardigheden om in de nieuwe, gedigitaliseerde economie mee te kunnen. Want de economische transitie zorgt ervoor dat jobs complexer en veeleisender worden. Lager geschoolde jobs aan de band verdwijnen. Terwijl er steeds meer nood is aan hoogopgeleid personeel, dat de hele productielijn overziet. In de toekomst zal die trend zich doorzetten. Daarom moeten we onze bedrijven, onze werkenden én onze werkzoekenden daarop voorbereiden. Laat net dat de missie zijn van het project Skills Navigator.'

Rudy Coddens, schepen van Werk

Inzetten op digitale vaardigheden

Het project Skills Navigator sluit aan op verschillende Europese initiatieven op het vlak van de ‘skills’ van de toekomst. Meer specifiek maakt dit Interreg-project capaciteit vrij in de deelnemende havengebieden om instrumenten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en te verankeren. Daarbij wordt in de eerste plaats ingezet op digitale vaardigheden, want de Vlaams-Nederlandse Delta doet het vooral op dat vlak niet goed. Het project wil een aanpak op drie sporen, die de arbeidsvragen van de werkgevers centraal stelt.

Jongeren beter oriënteren

De kloof tussen de vaardigheden die nu en morgen nodig zullen zijn, om de jobs van de toekomst in te vullen, versus de ‘skills’ die nu al bij de arbeidsreserve aanwezig zijn, wil het project wegwerken op twee manieren. Enerzijds wil het jongeren beter oriënteren, en hun studiekeuze beter afstemmen op de arbeids- en competentienoden die de digitale economie meer dan ooit vereisen.

Werkgeversarrangementen

Anderzijds wil het project werken met zogenaamde werkgeversarrangementen. Die hebben tot doel om de brug te slaan tussen de competentievraag van werkgevers – nu en in de toekomst – en het brede scala aan opleidingsmogelijkheden.

Hiertoe worden samenwerkingen opgezet met bedrijven in de diverse havens aan de ene kant, en opleidingsverstrekkers aan de andere. Kernvraag: sluiten de skills die nu door de opleidingsverstrekkers worden aangeleerd voldoende aan bij de huidige én toekomstige arbeids- en competentievraag?

'Skills Navigator is vanuit economisch oogpunt een heel belangrijk project. Want naast logistieke efficiëntie, is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten een cruciale factor voor vestigings- en investeringsbeslissingen van ondernemingen. Zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends. Wil de deltaregio voorloper blijven op het vlak van innovatie en toegevoegde waarde, dan moet ze investeren in arbeidskrachten met de juiste vaardigheden. En dus moeten we onze werkenden en werkzoekenden voorbereiden op die competentievraag van morgen. Samen met de bedrijven. Want zij staan centraal in de economische transitie, die de robotisering en digitalisering met zich meebrengt. Er zullen morgen niet minder jobs zijn dan vandaag. Maar de jobs zullen wel anders zijn: digitaler, met hogere vereiste. Indien we een aantrekkelijke regio willen blijven voor investeerders, en tegelijk vermijden dat er een ‘competentiekloof’ ontstaat tussen arbeidsvraag en werkzoekenden, dan moeten we daar nu werk van maken. Met Skills Navigator zetten we daar volop op in.'

Rudy Coddens, schepen van Werk

Informatie

 • Klaas Ballegeer, Dienst Werk, gsm 0486 28 85 59 , e-mail klaas.ballegeer@stad.gent
 • Eddy Van de Walle, kabinet schepen Rudy Coddens, gsm 0476 71 83 25 , e-mail

Bevoegd

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  De heer Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Betrokken

 • Medium square 20140317 av schepen de clercq

  De heer Mathias De Clercq

  Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail: schepen.declercq@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.