Gent investeert in een eigen model 'wijk-werken +'

283807 foto%20wijkwerken bd61e4 large 1530019129

Gent kiest ervoor om wijk-werken écht te doen slagen. Daarom investeert de Stad in coaching en vorming voor wijk-werkers, zoekt ze kwalitatieve wijk-werkplaatsen bij scholen en vzw’s, en kiest resoluut voor inbedding in de wijk.

Sinds 1 januari 2018 is PWA vervangen door wijk-werken. Met wijk-werken voeren werkzoekenden klussen uit bij mensen thuis, in scholen, verenigingen, gemeenten of in de land- en tuinbouw. Het doel is werkzoekenden werkervaring te laten opdoen, zodat ze een stap vooruit zetten in hun zoektocht naar een duurzame job.

De Stad Gent richtte hiervoor een extern verzelfstandigd agentschap op (EVA), dat instaat voor de organisatie van het 'wijk-werken' op het Gentse grondgebied. Belangrijke stakeholders als de VDAB en het OCMW Gent - toeleiders van kwetsbare werkzoekenden - zijn hierbij betrokken.

In Gent zijn sinds 1 januari 275 werkzoekenden aan de slag in het kader van wijk-werken en 574 personen en organisaties schreven zich in als gebruiker. Daarmee zit Gent ongeveer op het niveau van het PWA eind december 2017, bij de overgang naar 'wijk-werken'. Omdat de Stad met het wijk-werken in Gent grotere ambities heeft dan louter een klusjesdienst uitbaten, werd een beleidskader uitgewerkt met een aantal kwalitatieve principes, die bij de verdere uitrol richtinggevend zullen zijn. De nadruk ligt op de wijk-werkers zelf: hen versterken om stappen te zetten naar werk. Maar ook de gebruiker, en de kwaliteit van de dienstverlening wordt niet uit het oog verloren, want er bestaat geen wijk-werken zonder wijk-werkgebruikers.

'Gent kiest voor een model 'wijk-werken +'. Want de Vlaamse maatregel vertoont heel wat lacunes, die ons op het terrein zorgen baren. Een belangrijk probleem is dat van begeleiding. Of het gebrek daaraan, want dit is door Vlaanderen niet voorzien. Hoe wil men dat we mensen vooruithelpen, zonder de nodige coaching en begeleiding?'

Rudy Coddens, voorzitter EVA Wijk-Werken Gent, OCMW-voorzitter en schepen van Werk

Om die reden werd er onder andere voor gekozen om sterk in te zetten op coaching en vorming. Om zoveel mogelijk leerkansen te bieden aan de werkzoekende én de kwaliteit van de geleverde klus te garanderen. Zo stelt de Stad bijvoorbeeld vast dat er veel vraag is naar tuinonderhoud. In dat geval wordt een korte opleiding 'tuinonderhoud' voorzien voor de wijk-werkers. Ook gaat de Stad extra inspanningen leveren om verenigingen en vzw’s aan te moedigen om een beroep te doen op wijk-werken. Want daar is vaak een goede omkadering aanwezig, en kan een gediversifieerd takenpakket worden aangeboden, met groeikansen in functie van verdere stappen richting werk. Door een collectieve inzet van wijk-werkers, wordt voor die vereniging/vzw in kwestie de continuïteit van de dienstverlening verzekerd.

'Want dat is een tweede lacune in de Vlaamse maatregel. Door de strakke beperking in de tijd tot 12 maanden, zal het voor velen onduidelijk zijn wat er na die termijn moet gebeuren. Daarom wordt het moeilijker om voor de gebruiker een zekere continuïteit te bieden. Want als je om de paar maanden een andere wijk-werker hebt die je tuin komt onderhouden, is dat niet meteen vertrouwenwekkend. Daarom kiezen we er bewust voor om gericht meer wijk-werkplaatsen te zoeken bij scholen, vzw’s of sociale verenigingen. Zij hebben vaak een hart voor kwetsbare mensen, en zijn bereid met die mensen aan de slag te gaan met het oog op verdere stappen naar werk.'

Rudy Coddens, voorzitter EVA Wijk-Werken Gent, OCMW-voorzitter en schepen van Werk

Voorts vindt de Stad het belangrijk om het wijk-werken in te bedden in de wijk. Dat garandeert immers een laagdrempelige dienstverlening zowel voor de wijk-werkers zelf, als voor de wijk-werkgebruikers. En hierdoor kan er ook makkelijker ingespeeld worden op lokale, sociale noden. Op korte termijn zal onderzocht worden in welke wijken de wijk-werkconsulenten zitdagen kunnen plannen. Uitbreiding naar verschillende wijken in de 19de-eeuwse gordel is zeker prioritair.

Op die manier kan de Stad ook gemakkelijker inspelen op de lokale, sociale noden in de wijk. Zo zal er bekeken worden of een aantal taken op wijkniveau kunnen worden geclusterd onder 'buurtbeheer'.

'Denken we aan wijk-werkers die maaltijden helpen verdelen bij een lokale vzw, of meehelpen hun wijk proper te houden. We vinden inbedding in de wijk heel belangrijk. Want ook werkzoekenden voelen zich betrokken bij hun buurt, en willen zich voor hun buurt inzetten. Als hen dat ook sterkt in hun traject naar werk, én ze verdienen iets bij bovenop hun werkloosheidsuitkering (4,10 euro per uur), dan versterk je de werkzoekenden die op wijk-werken worden toegeleid ook als mens. En dat is enorm belangrijk om hen echt te motiveren om stappen te zetten naar werk.'

Rudy Coddens, voorzitter EVA Wijk-Werken Gent, OCMW-voorzitter en schepen van Werk

Informatie

Bevoegd

  • Medium square de heer rudy coddens  ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid  werk   armoedebestrijding en openbaar groen

    Rudy Coddens

    OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.